Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການ

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ

pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ຫ້ອງການ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ພຸດທະສັກ ວິຈິດຕຣາ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

                 somsanouk
            ທ່ານ ນາງ ສົມສະໜຸກ ບົວມະນີວົງ
                  ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ
 
 

 

 

 

 

 

 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ:

     ຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ປະກອບດ້ວຍບັນດາ 5 ພະແນກການ ດັ່ງນີ້:

                           1.ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ

                           2.ກອງເລຂານຸການ

                           3.ພະແນກ ການເງິນ

                           4.ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ

                           5.ສູນພິພິທະພັນ ແລະ ອຸທະຍານວິທະຍາສາດ.

                ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

       ຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ຫກ", ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳກະຊວງ, ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະ ສານງານກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການເງິນ- ງົບປະມານ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ; ພິທີການ, ພິພິທະພັນ ແລະ ສວນອຸທະຍານໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ໜ້າທີ່:

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ ລະອຽດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຮັບຜິດ ຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຜົນສຳເລັດ;

2. ເຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ແຜນການວຽກຈຸດສຸມຂອງກະຊວງ ປະຈຳເດືອນ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ-ທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ;

3. ສ້າງຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການພາຍໃນ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກການປະສານງານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ, ພິທີການ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ ຂອງກະຊວງ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການວາງອອກ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການ ພິຈາລະນາ ປະກາດໃຊ້;

4. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ໃນແຕ່ໄລຍະ, ຕິດຕາມບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດແລະ ບັນດາພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ;

5. ກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມສ່ອງແສງພາຍໃນກະຊວງ, ກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການພົບປະເຮັດວຽກກັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ້າງບົດບັນທຶກກອງ ປະຊຸມ, ອອກແຈ້ງການ ຫຼື ຮ່າງມະຕິ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ພ້ອມທັງສັງລວມລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ, ຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນແຕ່ໄລຍະ;

7. ຄົ້ນຄວ້າກະກຽມ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ; ກວດຜ່ານ, ຮຽບຮຽງເອກະສານ, ບົດລາຍງານ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈະງານ, ຂໍຄວາມເຫັນຊີ້ນຳ, ຂໍການຕົກລົງ ແລະ ຂໍລາຍເຊັນ ຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ;

8. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານງານຂອງກະຊວງ; ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນໂຄສົກກະຊວງ ເພື່ອໂຄສະນາປະຊາ ສຳພັນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຈົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ;

9. ອອກແຈ້ງການ ຫຼື ໜັງສືທາງລັດຖະການ ໄປຍັງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງ ຫຼື ຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງລັດ ຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສຳຄັນໃດໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກ່ຽວກັບສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

10. ຂຽນ ແລະ ຈັດພິມຈົດໝາຍເຫດຂອງກະຊວງ ເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ;

11. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການທີ່ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ຈໍລະຈອນຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ ໃຫ້ເປັນລະບົບລະບຽບ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນໃນດ້ານ ຮູບແບບ, ດ້ານນິຕີໄນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ ອັນເປັນຄວາມລັບ; ຮັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ລົງທະບຽນ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານທາງລັດຖະການ ຂອງກະຊວງ ເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບການ;

12. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຫຼື ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ;

13. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນງົບປະມານ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ; ແຜນການຈັດຊື້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ;

14. ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສ້ອມແປງພາຫະນະຂອງກະຊວງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ.

15. ສ້າງແຜນການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບູລະນະຕຶກອາຄານ ສຳນັກງານເຮັດວຽກຂອງກະຊວງ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການ ອະນຸມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

16. ບໍລິການຮັບໃຊ້ດ້ານບໍລິຫານ, ພິທີການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຈັດກອງປະຊຸມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງລັດ ຖະມົນຕີວ່າການ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການ;

17. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນເວນຍາມສຳນັກງານ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການ;

18. ຕິດຕາມ, ເບິ່ງແຍງ, ດູແລສຸຂະພາບ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານ- ລັດຖະກອນ ຕາມລະບຽບການວາງ ອອກ;

19. ປັບປຸງບູລະນະການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃຫ້ສົມຄູ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ແຕ່ລະ ໄລຍະ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການລວມ;

20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.


ຂອບເຂດສິດ:

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການ ສະເພາະຂອງຫ້ອງການ;

2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງກະຊວງແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນປະທານ ຫຼື ມີຄຳເຫັນ; ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນແກ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າສົມ ຄວນ ແລະ ຈຳເປັນ;

3. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ກັບ ບັນດາກະຊວງ ຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ- ວິຊາຊີບ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ;

4. ຮຽກເຊີນບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ລາຍງານສະພາບການ; ເຊີນພະນັກງານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາປືກສາ ແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

5. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ ຫຼື ພິທີສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນ, ບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ເປັນແຂກຂອງກະຊວງ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ;

6. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນ ຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຫ້ອງການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


       ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

       ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  
              ຫ້ອງການ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ IV, ອາຄານ 4  ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
               
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
               
ໂທ: (+85621) 213470
               
ແຟັກ: (+85621) 213472
               
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
               
ອີເມວ:
               
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

                                                                                                                                                    ເບິ່ງແຜນທີ່

                                                                                                                                                                       

ໂຄງການ ຕ່າງໆຂອງ ຫ້ອງການ