Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການ

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ

pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ຫ້ອງການ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ພຸດທະສັກ ວິຈິດຕຣາ
ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

 somsanouk

ທ່ານ ນາງ ສົມສະໜຸກ ບົວມະນີວົງ

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

ທ່ານ ຄຳຜາ ທອງວັນນາ

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

 
 

 

 

 

 

 

 

j


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ:

     ຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ປະກອບດ້ວຍບັນດາ 5 ພະແນກການ ດັ່ງນີ້:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ

                           2. ພະແນກ ການເງິນ

                           3. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

                           4. ພະແນກ ພິທີການ

                           5. ພະແນກຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ

                           6. ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

                           7. ຄະນະ ຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍວຽກການນຳ


                ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ຫກ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ, ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານງານ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການເງິນ-ງົບປະ ມານ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ບໍລິການ ພິທີການ, ປະຊາສຳພັນ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.


ໜ້າທີ່:

1. ປະຕິບັດມະຕິການຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ,ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນອັນລະອຽດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຜົນສຳເລັດ;

3. ເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ, ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ຂອງ ກະຊວງ ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ;

4. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ໂທລະສັບ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕຶກອາຄານ, ສະຖານທີ່ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ;

5. ສ້າງຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການພາຍໃນ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ, ບໍລິ ການ, ພິທີການ, ປະຊາສຳພັນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄຸ້ມຄອງຊັບ ສົມບັດ ຂອງກະຊວງ, ຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການວາງອອກ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລ ະນາປະກາດໃຊ້;

6. ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ໃນແຕ່ໄລຍະ ຕິດຕາມບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາ ສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

7. ກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມສ່ອງແສງພາຍໃນກະຊວງ, ກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການພົບປະເຮັດວຽກກັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ້າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ອອກແຈ້ງການ ຫຼື ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ;

8. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ, ຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຕ່າງໆ ໃນແຕ່ໄລຍະ;

9. ຄົ້ນຄວ້າກະກຽມ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານຕ່າງໆ, ກວດຜ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະເໜີ, ລາຍງານ, ຂໍຄວາມເຫັນຊີ້ນຳ, ຂໍການຕົກລົງ ແລະ ລາຍເຊັນ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງລັດຖະມົນຕີ;

10. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວອັນຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານວຽກງານຂອງກະຊວງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນໂຄສົກກະຊວງ ເພື່ອໂຄ ສະນາປະຊາສຳພັນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງກະຊວງ, ຄະນະ ນຳກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

11. ອອກແຈ້ງການ, ໜັງສືທາງລັດຖະການ, ບັດເຊີນ ໄປຍັງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການ ຕົກລົງ ຫຼື ຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຂອງລັດຖະ ມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສຳຄັນໃດໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດ ຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

12. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກກະຊວງ ແລະ ການຈໍລະຈອນເອກະສານ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດ ເຈນ ໃນດ້ານຮູບແບບ, ດ້ານນິຕິໄນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ອັນເປັນຄວາມລັບ;

13. ປະສານສົມທົບກັນບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຫຼື ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳ ກະຊວງ;

14. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການເງິນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານການເງິນຂອງກະຊວງໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນວາງອອກ, ສ້າງແຜນຈັດຊື້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ ຈຳເປັນໃຫ້ ແກ່ກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ;

15. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະສ້ອມແປງ ຊັບສິນຂອງກະຊວງ ເປັນຕົ້ນ ຕຶກອາຄານ, ສະຖານທີ່ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຢູ່ໃນ ສະພາບດີ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ;

16. ບໍລິການຮັບໃຊ້ດ້ານບໍລິຫານ, ພິທີການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດການຈັດກອງປະຊຸມ ທີ່ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເປັນ ປະທານ;