Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

 

 

 

 ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ

 
ທ່ານ ນາງ ໂສດາ ລາຊາສິມມາ
ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
 

ທ່ານ ປອ. ສົມຈິດ ປະເສີດສັກ
  ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ທ່ານ ນາງ ສຸພາລັກ ສີລາເພັດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

           ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
                           3. ພະແນກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
                           4. ພະແນກ ນະໂຍບາຍພະນັກງານ 
                           5. ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
                           6. ສູນຝຶກອົບຮົມ

 
          ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

                  Organization Chart

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ‘’ ກຈພ ‘’ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ການຈັດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນ ວຽກລະອຽດຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ສ້າງແແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງກົມ;

3. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ສຳນວນເອກະສານຊີວະປະຫວັດ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ, ຄຸ້ມຄອງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄປ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງກົມ;

6. ກຳນົດ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ກະຊວງ ແລະ ພະແນກ ການສາຍ ຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ;

7. ພົວພັນປະສານງານ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງ ຄົ້ນຄວ້າວິທີ ການສອບເສັງຄັດເລືອກ, ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ພິຈາລະນາ ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ໂຍກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ໝູນວຽນຕຳແໜ່ງ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ, ການກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງ ພະນັກງານ, ການອອກພັກຜ່ອນຮັບບຳເນັດ-ບຳນານ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ຄະນະປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ,