Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ວົງດາລາ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 

ທ່ານ ຈິດຕະພົງ ອະຄະວົງ
  ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

ທ່ານ ສີແພງ ແສງພົມປັນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ແຜນການ
                           3. ພະແນກ ທ້ອງຖິ່ນ
                           4. ພະແນກ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ
                           5. ພະແນກ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ
                           6. ພະແນກ ອາຊຽນ

                           7. ພະແນກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

                           8. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ປະເມີນຜົນ
                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຜຮສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານ ແຜນການ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຂົງ ເຂດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ໜ້າທີ່:

ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ໃຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກະຊວງ ແລະ ເປັນແຜນ ວຽກລະອຽດຂອງກົມ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງ ໃນວຽກງານແຜນການ, ລົງທຶນ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຮ່ວມມືພາຍໃນ, ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ, ຮ່ວມມືອາຊຽນ, ຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ປະເມີນຜົນ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການໄລຍະສັ້ນ (ແຜນ ປີ) ແລະ ແຜນການໄລຍະຍາວ (ແຜນ 5 ປີ);

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວ ໃນວຽກງານແຜນການ, ລົງທຶນ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຮ່ວມມືພາຍໃນ, ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ, ຮ່ວມມືອາຊຽນ, ຮ່ວມມື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງກົມ;

5. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການໄລຍະຍາວ ຂອງກະຊວງ ໃຫ້ເປັນແຜນການປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງຕົນ;

6. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງຕົນ ພ້ອມທັງສັງລວມລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຊາບ ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;

7. ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມ;

8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ:

           ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

1. ລົງລາຍເຊັນແລະອອກແຈ້ງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ບົດແນະນໍາແລະໜັງສືລັດຖະການຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມ;

2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫລື ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;

3. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ໃສ່ວິໄນ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງພະນັກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງກົມ;

4. ເຂົ້າຮ່ວມ, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານການຮ່ວມມື ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ຕາມການຕົກລົງຂອງກະຊວງ;

5. ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມການຕົກລົງ ຂອງກະຊວງ;

6. ພົວພັນ, ປະສານ, ທວງຖາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະໜອງສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດສະຫຼຸບ, ບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ;

7. ນຳໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກຜຮ;

8. ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຂອງກະຊວງ;

9. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກພື້ນຖານ ດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ; ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອົງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫລບຸຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນເສຍຜົນໄດ້ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານສ່ອງແສງ ຢ່າງເຂັ້ມ ງວດ;

3. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍຖືເອົາແນວທາງຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງຄະນະກົມ, ໂດຍໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ຄະນະພະແນກ ເພື່ອສະຫລຸບ-ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 


ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 134
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ:  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື