Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂໍ້ຕົກ

ລົງວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

 

pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 komsubsin

ທ່ານ ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ
ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

  ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ  ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
 

ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ວົງດາລາ
  ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                           ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກ ບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື
                           2. ພະແນກ ສິດທິບັດ
                           3. ພະແນກ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິ່ນກຳເນິດ

                           4. ພະແນກ ປົກປ້ອງພັນພືດ
                           5. ພະແນກ ລິຂະສິດ 
                           6. ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ
                           7. ພະແນກ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

                           8. ສູນບໍລິການ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

                          

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

 ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຊປສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຊື່ການຄ້າ, ຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ຖິ່ນກຳເນີດ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວ ຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ລວມທັງການສົ່ງເສີມ-ພັດ ທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການບໍລິການ ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.


ໜ້າທີ່:

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີກະຊວງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາລວມທັງນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົປ້ອງຊັບ ສິນທາງປັນຍາ;

3. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ-ຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຄົນລາວເຂົ້າສູ່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ, ສະຖາບັນການ ສຶກສາ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາຕໍ່ຍອດເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເກີດມີ ນະວັດຕະກຳ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ກະຊວງ;

4. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ນຳສະເໜີ ກະຊວງພິຈາລະນາມີຄຳເຫັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ;

5. ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ວຍການຈັດສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ດ້ວຍວິທີການອື່ນໆ, ລວມທັງການສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

6. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດຄົ້ນ, ການກວດສອບ ແລະ ການອອກສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ການຈົດທະບຽນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງ ໝາຍການຄ້າ, ຖິ່ນກຳເນີດ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ພັນພືດໃໝ່ ແລະ ການອອກໜັງສືຮັບຮອງການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ພ້ອມທັງ ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ;

7. ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

8. ຮັບພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍ, ຄຳຮ້ອງຮຽນ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານບໍລິຫານ ຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງກົມ ແລະ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກະຊວງ;

9. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການກວດກາ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດ, ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ກະຊວງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

10. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານທັງຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

11. ເກັບກຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນງານຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພ້ອມທັງນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາປະຕິບັດ ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນ;

12. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັສິນທາງປັນຍາ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;

13. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແຜນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ດ້ານວິຊາການຂອງກົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນ ການລວມ ຂອງກະຊວງ;

14. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລາຈາ ແລະ ປະສານງານກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

15.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.


ຂອບເຂດສິດ:

1. ອອກບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຮັບຮອງ, ໃບຢັ້ງຢຶນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມການເຫັນດີ ແລະ ມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

2. ຮຽກໂຮມປະຊຸມພາຍໃນກົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມການເຫັນດີ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຕ່າງໆ;

4. ພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ, ລວມທັງສະຖາບັນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

5. ອອກ, ໂຈະ, ຖອນ ຫຼື ລົບລ້າງ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິ່ນກຳ ເນີດພັນພືດໃໝ່ ແລະໜັງສືຮັບຮອງການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແລະ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກະຊວງ;

6. ສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສິດອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການລະເມີດ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ບໍ່ເປັນທຳ, ເພື່ອແກ້ໄຂ ຫຼື ມີມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ;

7. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີ ແລະ ມອບ ໝາຍຂອງກະຊວງ;

8. ສະເໜີກະຊວງເພື່ອຂໍສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ບັນດາພະແນກວິຊາການສູນບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ, ລວມທັງຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມຕ່າງໆ;

9. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການຂໍອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງບັນດາຕົວແທນຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ;

10. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຈາກກະຊວງ ແລະ ຂຶ້ນແຜນນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການຈາກການບໍລິການ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ ນາວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນກົມ;

11. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

12. ປະຕິບັດສິດຂອບເຂດສິດອ່ືນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.


 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

 ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;

2. ເຮັດວກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະ ພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 

 

 

ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 
    ແຟັກ: (+85621)
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: @most.gov.la
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ