ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ວຽງທອງ ອົງທະວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ວຽງທອງ ອົງທະວີໄລ

ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

 

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ


ທ່ານ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

                   

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ:

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກປະກອບ 4 ພະແນກ 3 ສູນ ດັ່ງນີ້:

      1. ພະແນກ ສັງລວມ;

      2. ພະແນກ ມາດຕະຖານ;

      3. ພະແນກ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້;

      4. ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ;

      5. ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແຫ່ງຊາດ;

      6. ສູນວັດແທກ;

      7. ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ຢູ່ບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນ ປະກອບມີໜ່ວຍງານ ຕາມພາລະບົດບາດໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງກົມ.

 


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

 

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຂຽນດ້ວຍໂຕອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ກມວ" ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ແມ່ແບບວັດແທກ, ການກວດທຽບ, ກວດຄືນ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ວຽກງານສິ່ງກີດຂວາງດ້ານ ເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ.


ໜ້າທີ່:

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນ ວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່າງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາ ດ້ານ ລະບົບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບວຽກງານວັດແທກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ກວດກາ ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ, ແຜນສ້າງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍດ້ານວິຊາການຂອງກົມ, ນໍາໃຊ້ລາຍຮັບທາງວິຊາການຕາມລະບຽບການ ແລະ ຕາມການຕົກລົງໃຫ້ແທດເໝາະກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

4. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ພັດທະນາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີກະຊວງອະນຸມັດປະກາດໃຊ້ຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້;

5. ຄົ້ນຄວ້າ ຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ມາເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ກະຊວງ ອະນຸມັດປະກາດໃຊ້ຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້;

6. ຈັດຕັ້ງການຈົດທະບຽນ, ຈົດກົດລະຫັດສາກົນ (ບາໂຄດ) ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ ການບໍລິການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະ ບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້;

7. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ, ຄວາມອາດສາມາດ ແກ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ,ການບໍລິການທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາອະນຸມັດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານ ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ, ການບໍລິ ການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້;

9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງທົດລອງ, ທົດສອບ ແລະ ການກວດທຽບໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວັດແທກ, ລະບົບການຖ່າຍທອດຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະ ໄໝເທື່ອລະກ້າວ;

10. ສ້າງຕັ້ງຈຸດສອບຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ;

11. ສ້າງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ຖ່າຍທອດລະບົບແມ່ແບບ ມາດຕະຖານວັດແທກແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນຕ່າງໆທັງລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

12. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສໍານຶກ ລວມທັງສ້າງຂະບວນການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ;

13. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທຸກການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

14. ຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຮຽນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

15. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

16. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ກໍານົດໜ້າທີ່, ຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກົມ ນັບທັງການ ປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດລະບຽບລັດຖະກອນ;

17. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພັນທະສາກົນ ດ້ານມາດຕະຖານແລະ ວັດແທກ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ;

18. ພົວພັນຮ່ວມມມືພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ:

1. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນໍາ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຮັບຮອງ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກວຕ;

2. ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຮາກຖານການຜະລິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສືກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບໍລິການວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

3. ສ້າງເຄື່ອຄ່າຍຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

4. ສະເໜີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດການ ວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດແທກ;

6. ອອກ, ໂຈະ, ຖອນ, ລົບລ້າງ ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ, ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບໃບອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ໃບອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ກົດລະຫັດສາກົນ(ບາໂຄດ) ປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ແມ່ແບບວັດແທກປະເພດ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ;

7. ສະເໜີ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການຜະລິດເຄື່ອງມື ອຸປະກອນວັດແທກ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ ທີ່ຂາດຄຸນນະພາບ, ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້;

8. ແຈ້ງໃຫ້ ພື້ນຖານການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ, ຕົ້ນແບບ, ບັນດາເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນວັດແທກ ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ;

9. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດ ແທກຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ;

11. ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;

12. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ດັດແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

13. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ໜ້າທີ່, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ແຮງງານຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

14. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

15. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

16. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາ ໂຄງການ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

17. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3ເດືອນ, 6ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ເພື່ອ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານງານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍຄຳເຫັນນໍາກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຖືເອົາການລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານກົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


 

        ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ


                ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່, ກິໂລແມັດ 14

                ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ

                ບ້ານ ດ່ານຊ້າງ, ເມືອງ: ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

                ໂທ: (+58621) 732371

                ແຟັກ: (+85621) 732331

                ຕູ້ ປ.ນ: 2279

                ອີເມວ:

                ເວັບໄຊ: www.laostandards.gov.la

                          www.laostandards.com

                          www.laostandards.org