Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ
        ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ ສນຕ “ ແມ່ນການ ຈັດຕັ້ງ ໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 309 /ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການ ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຂົງເຂດນິເວດ ວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ. ໂດຍມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 5 ພະແນກ ແລະ 2 ສູນຄື: 1 ພະແນກ ສັງລວມ; 2 ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ; 3 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ; 4 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ; 5 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັກທຸກຳ, ສູນບໍລິການນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ສູນສຶກສານິເວດ ວິທະຍາ ປາກຊັນ. ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007,ໂດຍມີໂຄງ ປະກອບການຈັດຕັ້ງ 4 ສູນຄື: 1 ສູນສັງລວມ; 2 ສູນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ; 3 ສູນນິເວດວິທະຍາ; 4 ສູນວິ ສະວະກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2010 ມີການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຊື່ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຈາກ ທັງໜົດ 4 ສູນ ຂ້າງເທິງມາເປັນ 3 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເລກທີ 1418/ສນຍ-ອວຕຊ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2010. ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 013lm

ທ່ານ ລັດສະໝີ ພັນທະວົງ
ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

 
ທ່ານ ຄຳ ນາມມີໄຊ
 ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ
 

ທ່ານ ຄຳແພງ ໂພທິຈິດໂຕ
  ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ 4 ສູນ ຄື:

                           01. ພະແນກ ສັງລວມ
                           02. ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ
                           03. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
                           04. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ
                           05. ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ

                           06. ພະແນກ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

                           07. ສູນ ສັດຕະວິທະຍາ

                           08. ສູນ ພິພິດຕະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ

                           09. ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີໄໝຊີວະພາບ

                           10.ູ ສູນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ


                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າສນຕສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ແລະ ບໍລິການໃນຂົງເຂດ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.


ໜ້າທີ່

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

02. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງ ການລະອຽດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະ ອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງສະບັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;        

03. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ; ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະປະຈໍາປີ;

04. ຄຸ້ມຄອງ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບວຽກງານການເງີນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກແລະພາຫະນະຊັບສິນ; ເລຂານຸການ-ພິທີການ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຈໍລະຈອນເອກະສາແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

05. ສຶກສາຄວາມກ່ຽວພັນ, ປະເມີນຜົນກະທົບແລະສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ ທີ່ເກີດຜົນເສັຍຫາຍຈາກການ ທໍາລາຍ ຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ ໃນລະບົບ ນິເວດວິທະຍາ;

06. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສໍາຫຼວດແລະວິໄຈຂໍ້ມູນວິຊາການຕ່າງໆອັນເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດເຂດການພັດທະນາສວນ ນິເວດວິທະຍາເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ ສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ;

07. ສໍາຫຼວດ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ສຶກສາທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນບັນດາຊະນິດພັນພືດ, ສັດ ເຫັດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນລະບົບນິເວດວິທະ ຍາ ເພື່ອປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່;

08. ເຕົ້າໂຮມ, ຈຳລອງແລະຈັດວາງຢ່າງເປັນລະບົບຊະນິດພັນພືດ, ສັດ ແລະ ເຫັດທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ພື່ອປະໂຫຍດດ້ານການ ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຈິດສຳນຶກແກ່ສັງຄົມ, ການອະນຸລັກແບບນອກຖີ່ນຖານແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;

09. ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ຊະນິດພັນພືດ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະ ນຸລັກພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສ້າງມູນ ຄ່າເພີ່ມ;

10. ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດເລືອກຊະນິດພັນພືດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ ມາ ຂະຫຍາຍພັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ສະ ໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;

11. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນພືດ, ສັດ, ເຫັດ ແລະ ຕົວຢ່າງອື່ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຕໍ່ຍອດໃຫ້ແກ່ການ ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງ ຄົມ;

12. ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕົວຢ່າງຊາກແຫ້ງ ພືດ, ສັດ, ເຫັດ, ຕົວຢ່າງດອງ ແລະ ຕົວຢ່າງອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈາການສຶກ ສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ຕາມຫຼັກວິຊາການ ເພື່ອລວບລວມ ໄວ້ໃນສູນພິພິດຕະພັນວິທະຍາສາດ;

13. ສຶກສາ, ສາທິດ, ທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບດ້ານການກະເສດໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບ-ປະ ສິດທິຜົນການຜະລິດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະ ນາສ້າງເຄື່ອງມືກວດສອບພະຍາດພືດ ແລະ ສັດ;

14. ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບດ້ານການແພດ ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ;

15. ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທ