ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ
        ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ ສນຕ “ ແມ່ນການ ຈັດຕັ້ງ ໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 309 /ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການ ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຂົງເຂດນິເວດ ວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ. ໂດຍມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 5 ພະແນກ ແລະ 2 ສູນຄື: 1 ພະແນກ ສັງລວມ; 2 ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ; 3 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ; 4 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ; 5 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັກທຸກຳ, ສູນບໍລິການນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ສູນສຶກສານິເວດ ວິທະຍາ ປາກຊັນ. ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007,ໂດຍມີໂຄງ ປະກອບການຈັດຕັ້ງ 4 ສູນຄື: 1 ສູນສັງລວມ; 2 ສູນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ; 3 ສູນນິເວດວິທະຍາ; 4 ສູນວິ ສະວະກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2010 ມີການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຊື່ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຈາກ ທັງໜົດ 4 ສູນ ຂ້າງເທິງມາເປັນ 3 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເລກທີ 1418/ສນຍ-ອວຕຊ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2010. ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 013lm

ທ່ານ ລັດສະໝີ ພັນທະວົງ
ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

 
ທ່ານ ຄຳ ນາມມີໄຊ
 ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ
 

ທ່ານ ຄຳແພງ ໂພທິຈິດໂຕ
  ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ 2 ສູນ ຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ
                           3. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
                           4. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ
                           5. ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ

                           6. ສູນ ບໍລິການນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

                           7. ສູນ ສຶກສານິເວດວິທະຍາ ປາກຊັນ

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ    

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ:ສນຕສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ແລະ ບໍລິການ ໃນຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ຊີວະພາບ

 

ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະ ອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງສະບັນແລະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;        

2. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ; ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະປະຈໍາປີ;

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບ ວຽກງານການເງີິນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະຊັບສິນ; ເລຂານຸການ-ພິທີການ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມ ຄອງ, ຈໍລະຈອນເອກະສາແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

4. ສຶກສາ, ສາທິດ, ທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ດ້ານການກະເສດໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບ-ປະສິດທິຜົນການຜະລິດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ- ພັດທະນາສ້າງເຄື່ອງມືການກວດສອບພະຍາດພືດ ແລະ ສັດ.

5. ພັດທະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ດ້ານການແພດໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ ແລະ ການກວດສອບຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ແລະ ອາຫານ ທີ່ໄດ້ຈາກສີ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກຳ;

7. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ທົດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເປັນເຄື່ອງມືການກວດສອບຄຸນນະພາບທາງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກການນຳໃຊ້ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງສີ່ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານສູນເຄືອຂ່າຍຄວາມ ປອດໄພເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

8. ກວດສອບ, ຈັດແບ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊະນິດພັນຈຸລິນຊີ, ພືດ, ສັດ ແລະ ມະນຸດ ດ້ວຍວິທະຍາສາດພື້ນຖານທາງດ້ານພັນທຸກຳ;

9. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ທົດລອງ, ກວດສອບ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງສາກົນ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີຊີວະພາບສະໄໝໃໝ່, ເພື່ອປັບປຸງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກຳຊະນິດພັນຈຸລິນຊີ, ພືດ ແລະ ສັດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ພູມຕ້ານ ທານຕໍ່ພະຍາດ, ສະມັດຕະພາບການຜະລິດສູງ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ;

10. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການສະກັດ ແລະ ຊອກຫາໂຄງສ້າງຂອງສານຊີວະພາບ ຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ເພື່ອການສ້າງເປັນນະວັດຕະກຳ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບສະໄໝໃໝ່;

11. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນໃນທະນາຄານພັນທຸກຳ ທີ່ເປັນດັດສະນີພື້ນຖານຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດເ ພື່ອການເຂົ້າເຖິງ ການອະນຸລັກຊະນິດພັນແບບນອກຖີ່ນ ຖານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;

12. ສໍາຫຼວດ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ສຶກສາທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແລະຂຶ້ນທະບຽນບັນດາຊະນິດພັນຂອງຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ໃນລະບົບນິ ເວດວິທະຍາ;

13. ອະນຸລັກ, ເຕົ້າໂຮມ, ຈັດແບ່ງ, ຈຳລອງ ແລະ ຈັດວາງຢ່າງເປັນລະບົບ ຂອງຊະນິດພັນພືດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພືດນຳເຂົ້າ-ແລກປ່ຽນຢູ່ພາຍໃນສວນພຶກສາສາດ, ເພື່ອການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ຂອງສັງຄົມ;

14. ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທີການສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການອະນຸລັກນິເວດວິທະຍາ ໂດຍການສ້າງພິພິຕະພັນຊາກແຫ້ງ ຂອງຊະນິດພັນພືດແລະສັດຕາມຫຼັກວິຊາ ການໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;

15. ສຶກສາ ຄວາມກ່ຽວພັນ, ປະເມີນ ຜົນກະທົບ ແລະຟື້ນຟູ ຜົນເສຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກການນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ;

16. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ວິທີການທາງດ້ານເຄມີສາດ ໃນການວິເຄາະ ແລະ ສັງເຄາະ ບັນດາສ່ວນປະກອບເຄມີ ຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ເພື່ອ ກວດສອບ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ;

17.ສຶກສາ, ວິໃຈ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສ່ວນປະກອບາງດ້ານເຄມີອະນົງຄະທາດ ຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ ແລະ ເຄມີອົງຄະທາດ ຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນລະບົບນິເວດ ວິທະຍາ, ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງມື ກວດສອບສານເຄມີ ທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບວິທະຍາສາດຂະແໜງການ;

18. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານເຄມີຟີຊິກ ເພື່ອສ້າງບັນດາເຄື່ອງມືການກວດສອບ ແລະ ວັດແທກ ດ້ວຍລະບົບດີຈີຕ໋ອນ ທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

19. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ກວດສອບ, ພັດທະນານຳໃຊ້ ແລະ ປະເມີນ ບັນດາຄວາມສ່ຽງໃນບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ເຄມີກຳມັນ ຕະພາບລັງສີ ໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ;

20. ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ດ້ວຍຮູບແບບວິທີການຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາ ສ້າງເຄືອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທັງລະບົບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;

21. ບໍລິການ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຈາກການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບດ້ວຍຮູບແບບ ການຈັດປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການ, ຝຶກອົບຮົມ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;

22. ບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາວິຊາການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຫຼືການຈັດຕັ້ງ;

23. ບໍລິການຮັບກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ໃນຂົງເຂດ ນິເວດວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ;

24. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານງານ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບບັນດາພັນທະ ແລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາໃນຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາແລະເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

25. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດວາງລະບົບນິເວດຂອງການສ້າງສູນຟື້ນຟູພືດ ແລະ ສັດປ່າ ໂດຍນຳໃຊ້ເປັນກໍລະນີສຶກສາໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ;

26. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນວິຊາການຕ່າງໆອັນເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດເຂດພັດທະນາ ແລະ ເຂດສາທິດທົດລອງໃນການສ້າງອຸດ ທະຍານວິ ທະຍາສາດເພື່ອການອະນຸລັກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນິເວດທໍາມະຊາດ;

27. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ວາງສະແດງ ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເພື່ອການສຶກສາ, ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ;

28. ພັດທະນາ ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເພື່ອສ້າງບັນດາປະ ຖົມປັດໃຈ ແລະ ເງື່ຶອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

29. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ;

30. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະຖາບັນ;

31. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະ ຂອງສະຖາບັນ;

2. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

3. ດໍາເນີນການ ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

4. ໃຫ້ການບໍລິການ ທາງດ້ານວິຊາການ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;

5. ເຂົ້າຮ່ວມ, ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນ ທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ນໍາໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມແຜນການອະນຸມັດ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ, ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສະຖາບັນ;

8. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກສະຖາບັນ;

9. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບສິດ ຂອງກະຊວງ;

10. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳ 3 ເດຶອນ, 6 ເດືອນຫຼື ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດ ລະບອບລາຍງານຂໍຄຳຄິດເຫັນຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືການລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈີເພື່ອປັບປຸງວຽກງານ ຂອງສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


ວຽກງານບໍລິການ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສູນນິເວດ ຫຼັກ14

    ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ
    ບ້ານ ດອນຕີ້ວ,ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 732207
    ແຟັກ: (+85621) 740630
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

bei

ເບິ່ງແຜນທີ່ 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ