Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 


ຄວາມເປັນມາຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ

ຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

  ທ່ານ ອ່ອນຕາ ສຸລິນທອນ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ອ່ອນຕາ ສຸລິນທອນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

   

ທ່ານ ແກ້ວອຸທອນ ລຸນແສງຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

                 

              ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                         ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ, 2 ສູນຄື:  

                         1. ພະແນກສັງລວມ

                         2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

                         3. ພະແນກສົ່ງເສີມ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ

                         4. ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

                         5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

                         6. ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາປັດຕະພີ

                         7. ສູນບໍລິການຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

               ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

       ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ສວຊ", ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດແລະ ກະຊວງວິທະ ຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໃນ ການເປັນໃຈ ກາງພົວພັນ ປະສານງານກັບ ສະພາວິທະຍາສາດວິຊາການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນຜົນ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສຳຄັນລະດັບຊາດ ຢູ່ສປປ ລາວ.

ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ກາຍເປັນ ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດແລະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ ນຳພາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ; ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະປະຈໍາປີຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.

3. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຊັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

4. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

5. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍການ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

6. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກຮຽນຮູ້ ປັນຍາຊົນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

7. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

8. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງສະພາວິທະຍາສາດວິຊາການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.

9. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະ ໄລຍະຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາອະ ນຸມັດ.

10. ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດສັນ ແລະ ແບ່ງງົບປະມານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ພິຈາລະ ນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.

11. ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ຄູ່ມື... ການນຳໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ.

12. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາວິທະຍາສາດຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. 

13. ສະເໜີຕໍ່ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍ ຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງປະຕິບັດວິໃນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

14. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ; ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

15. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດທີ່ດີເດັ່ນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງ ໍຊາດມອບນາມມະຍົດ, ວຸດທິບັດວິທະຍາສາດ,ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລາງວັນ ປະເພດຕ່າງໆ. 

16. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຕົວແບບດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບ ການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດ ແລະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານວິ ທະຍາສາດທຳມະຊາດທີ່ແທດເໝາະກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

17. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ສ້າງຈິດສຳນຶກ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

18. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດຕະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫັນເຂົ້າສູ່ການ ບໍລິການ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນາທຳ. 

19. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ດ້ານວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວຽກງານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ:ດາລາສາດ, ທໍລະນີສາດ, ເຄມີສາດ, ນິເວດວິທະຍາ, ພະລັງງານ, ແລະ ອື່ນໆທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ. 

20. ພົວພັນຮ່ວມມື,ພົບປະເຈລະຈາແລະປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. 

21. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຮ່າງລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ, ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

2. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະສະເໜີສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາມອບນາມມະຍົດ, ວຸດທິບັດວິທະຍາສາດ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລາງວັນປະ ເພດຕ່າງໆ. 

3. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງສະ ພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ; 

4. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ. 

5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ, ສະພາວິທະຍາສາດວິຊາການຂອງບັນດາກະຊວງແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

6. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

7. ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ຜົນການຄົ້ນ ຄວ້າ, ຜະລິດຕະພັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

8. ສະເໜີຕໍ່ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດໃນການຈັດສັນ, ຈັດແບ່ງງົບປະມານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ໂຄງ ການຄົ້ນຄວ້າຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ. 

9. ສຶກສາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ດຳເນີນໂຄງການຕົວແບບທີ່ເປັນການຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝຂອງໂລກ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.

10. ສຶກສາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສ້າງໂຄງການຕົວແບບຮ່ວມກັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ເສີມສ້າງພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທະຍາ ສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂອງຍຸກສະໃໝ. 

11. ເຂົ້າຮ່ວມແລະປະກອບຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ. 

12. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອພົບປະເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ ດ້ານວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕາມການມອບໝາຍ.

13. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າ   ໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫຼືປະຈໍາປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3.ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4.ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຄະ ນະນໍາກະຊວງ;

5.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

       ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  
              ຫ້ອງການ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
               
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
               
ໂທ: (+85621)
               
ແຟັກ: (+85621) 213472
               
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
               
ອີເມວ:
               
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la