Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 


ຄວາມເປັນມາຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ

ຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

  ທ່ານ ອ່ອນຕາ ສຸລິນທອນ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ອ່ອນຕາ ສຸລິນທອນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

   

ທ່ານ ແກ້ວອຸທອນ ລຸນແສງຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

                 

              ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                         ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ, 2 ສູນຄື:  

                         1. ພະແນກສັງລວມ

                         2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

                         3. ພະແນກສົ່ງເສີມ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ

                         4. ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

                         5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

                         6. ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາປັດຕະພີ

                         7. ສູນບໍລິການຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

               ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 


 

ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ

 

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ສວຊ" ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງ ຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງວິທະຍາສາແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວ ພັນປະສານງານກັບ ສະພາວິທະຍາສາດຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີການນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

 

 

ໜ້າທີ່

 

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

01. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

 

02. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງ ການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ, ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

 

03. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະປະຈໍາປີຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ;

 

04. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການພິຈາລະນາ ບັນຈຸຊັບ ຊ້ອນພະນັກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ ງານ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ;

 

05. ເປັນກອງເລຂາໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ:ສາມັນ, ວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ;

 

06. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງສະພາວິທະຍາສາດຂະແໜງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ;

 

07. ເປັນເສນາທິການ ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາບັນ ດາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ;

 

08. ເປັນເສນາທິການໃນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດທຳມະຊາດ, ນັກຮຽນຮູ້ ປັນຍາຊົນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

 

09. ເປັນເສນາທິການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບັນດາກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ບົດແນະນຳ, ຄູ່ມື ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ກອງທຶນພັດ ທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນໍາສະເໜີສະພາບໍລິ ຫານກອງທຶນ ຫຼື ການນຳຂັ້ນສູງກວ່າພິຈາລະນາອະນຸມັດ;

 

10. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຕາມຂົງເຂດບູລິມະສິດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ນຳສະເໜີສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ;

 

11. ເປັນເສນາທິການປະສານງານກັບຫົວໜ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ສັງລວມບັນດາຜົນສຳເລັດ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາ ສາດ ແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດ ຂອງການ ຄົ້ນຄວ້າ. ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການຖ່າຍທອດ, ນໍາໃຊ້ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

 

12. ເປັນເສນາທິການ ໃນການບໍລິການດ້ານ ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ເສີມຂະຍາຍ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາ,ສະມັດຕະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ;

 

13. ເປັນເສນາທິການໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ເກັບກຳລາຍງານຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ;

 

14. ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອການເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຕົວແບບ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນຜົນສຳ ເລັດຂອງສາກົນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ, ຮັບຮອງຄວາມເໝາະສົມໃນການ ຖ່າຍທອດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ;

 

15. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ສ້າງຈິດສຳນຶກ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

 

16. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະ ຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ;

 

17. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຂື້ນບັນຊີນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ອອກການຢັ້ງຢືນ, ມອບນາມມະຍົດ, ວຸດທິບັດວິທະຍາສາດ,ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລາງວັນ ປະເພດຕ່າງໆ;

 

18. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບສະພາວິທະຍາສາດຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີ, ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນການຍາດ ແຍ່ງການຮ່ວມມື ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

 

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

 

 

ຂອບເຂດສິດ

 

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ມີສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

01. ຮ່າງລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

 

02. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຈັດວາງຕຳແໜ່ງງານ, ພິຈາລະນາບັນຈຸ ຊັບຊ້ອນແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ;

 

03. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ;

 

4. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ສະເໜີສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາມອບນາມມະຍົດ, ວຸດທິບັດ ວິທະຍາສາດ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລາງວັນປະເພດ ຕ່າງໆ;

 

5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ, ສະພາວິທະຍາສາດ ວິຊາການ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

 

06. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

 

07. ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດຕະພັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

 

08. ສະເໜີຕໍ່ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດໃນການຈັດສັນ, ຈັດແບ່ງງົບປະມານການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ໂຄງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ;

 

09. ສຶກສາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ດຳເນີນໂຄງການຕົວແບບທີ່ເປັນການຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝຂອງໂລກ ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ;

 

10. ສຶກສາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສ້າງໂຄງການຕົວແບບຮ່ວມກັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ເສີມສ້າງພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຍຸກສະໃໝ;

 

11. ເຂົ້າຮ່ວມແລະປະກອບຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະເ ຕັກໂນໂລຊີ ຕາມ ການມອບໝາຍ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ;

 

12. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພົບປະເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາດ້ານ ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍ;

 

13. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

 

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 

01. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 

02. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມແລະສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫຼືປະຈໍາປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

 

03. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງແລະພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

 

14. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນແລະຕີລາຄາຜົນໄດ້ ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

 

15.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາ ການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 

 

ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

       ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  
              ຫ້ອງການ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
               
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
               
ໂທ: (+85621)
               
ແຟັກ: (+85621) 213472
               
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
               
ອີເມວ:
               
ເວັບໄຊ: http://cast.most.gov.la 


 

title Filter     ສະແດງ # 
# ລາຍການຫົວເລື່ອງ ຜູ້ຊົມ