Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕ໋ອນ

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕ໋ອນ

altວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018 ຢູ່ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີີຕ໋ອນ, ຄະນະຮັບຜີດຊອບຕິດຕາມ ກວດກາ-ປະເມີນ ຜົນໂຄງ

ການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ຈາກຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ວິຊາການຄັ້ງທີສອງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 6 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2015.

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕ໋ອນ (ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນເມື່ອກ່ອນ) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫົກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊຶ່່ງ ປະກອບດ້ວຍ: ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຊອບ ແວຣລະບົບເປິດ ເພຶ່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານລັດ ແລະ ເພຶ່ອຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານລັດ ຊື້ລິຂະສິດ ຊອບແວຣ ຢູ່ ສປປ ລາວ; ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມສໍາມະນາທາງໄກ ຜ່ານອິນເຕີເນັດຢູ່ ສປປ ລາວ; ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແບບວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ; ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Data Protection Law); ໂຄງການ ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ຫັນຫ້ອງສະໝຸດເປັນທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບໄອທີ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໜ້າທີ່ ຄື: ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ກວດກາແຜນນຳໃຊ້ເງິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄລຍະໃກ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການສິ້ນສຸດການປະຕິບັດໂຄງການ. ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ-ປະເມີນຜົນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະ ຍາສາດ ຈະມີຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມສຳລັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊຶ່ງເປັນຜູ້ຫາຂໍ້ມູນມາອ້າງອີງ.

ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ກ່າວວ່າ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖາບັນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຮັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຊຶ່ງຖືເປັນໂຄງການບູລິມະສາດ ແລະ ເປັນໂຄງການຕົວແບບຂອງກະຊວງ. ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃນນາມຊື່ກົມໃໝ່ ຄື: ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕ໋ອນ. ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຫວັງວ່າ ຜົນການຂອງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຈະອອກມາດີ ເພື່ອຕອບ ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກະຊວງ ແລະ ສັງຄົມ. ຄະນະພວກເຮົາ ຮູ້ວ່າ ຂະນະນີ້, ໂຄງກນ e-library ພວມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສັງຄົມ. ພວກເຮົາ ຈະເຜີຍແຜ່ໂຄງການນີ້໋ ແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ສູນຂ່າວ ວຕ

altaltaltaltalt