Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ນິດຕິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ

                                                                                                                          
    
ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ, ໃບແຈ້ງການ


ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ final Rule of Cabinet  0831/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ Department of Organization and person  0835/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ Inspection Department  0842/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື Department of Planning and Cooperation  0837/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ Department of Standardization and Metrology  0836/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ Lao Academy of Science    21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ Department of Science  0834/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ Department of Technology and Innovation  0838/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ Department of Intellectual Property  0832/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
10 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Department of Information Technology  0839/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
11 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ Biotechnology and Ecology Institute  0840/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
12 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

Renewable Energy and New Materials Institute

 0841/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012  ຍັງ
13 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

Technology Computer and Electronic Institute

 0833/ກວຕ  21/12/2011  07/03/2012    ຍັງ


ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ຫ້ອງການ final Rule of Cabinet  0172/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ Department of Organization and person  0173/ກວຕ 10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມກວດກາ Inspection Department    ຍັງ
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື Department of Planning and Cooperation  0174/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ Department of Standardization and Metrology  0177/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ Lao Academy of Science      ຍັງ
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມວິທະຍາສາດ Department of Science  0171/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ Department of Technology and Innovation  0175/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ Department of Intellectual Property  0176/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
10 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Department of Information Technology  0178/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
11 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ Biotechnology and Ecology Institute  0179/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
12 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

Renewable Energy and New Materials Institute

 0180/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012  ຍັງ
13 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

Technology Computer and Electronic Institute

 0181/ກວຕ  10/04/2012  07/03/2012    ຍັງ