Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Home Legislation agreement

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube
There are no translations available.

 ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ, ໃບແຈ້ງການ


ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ

 

ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ
1 ບັນຊີຕິດຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນດິຈິຕ໋ອນທີ່ມີການປ້ອງກັນຂອງຕ່າງປະເທດ - 142/ກວຕ.ກຕຂ 07/04/2017 07/04/2017 ຍັງ
2 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການເກັບຄ່າບໍລິການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ - 172/ກວຕ.ກຕຂ 05/09/2014 05/09/2014 ຍັງ


ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ
ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ final Rule of Cabinet 0831/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ Department of Organization and person 0835/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ Inspection Department 0842/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື Department of Planning and Cooperation 0837/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ Department of Standardization and Metrology 0836/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ Lao Academy of Science   21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ Department of Science 0834/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ Department of Technology and Innovation 0838/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ Department of Intellectual Property 0832/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
10 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Department of Information Technology 0839/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
11 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ Biotechnology and Ecology Institute 0840/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
12 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

Renewable Energy and New Materials Institute

0841/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ
13 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

Technology Computer and Electronic Institute

0833/ກວຕ 21/12/2011 07/03/2012 ຍັງ


ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ຫ້ອງການ final Rule of Cabinet 0172/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ Department of Organization and person 0173/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມກວດກາ Inspection Department ຍັງ
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື Department of Planning and Cooperation 0174/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ Department of Standardization and Metrology 0177/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ Lao Academy of Science ຍັງ
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມວິທະຍາສາດ Department of Science 0171/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ Department of Technology and Innovation 0175/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ Department of Intellectual Property 0176/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
10 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Department of Information Technology 0178/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
11 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ Biotechnology and Ecology Institute 0179/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ
12 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

Renewable Energy and New Materials Institute

0180/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ

13

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

Technology Computer and Electronic Institute

0181/ກວຕ 10/04/2012 07/03/2012 ຍັງ

14

 

realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress