Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳພາຍໃນ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງ ທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ສະເໜີແຜນການລົງ ທຶນຂອງລັັດປະຈຳ 2018

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງ ທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ສະເໜີແຜນການລົງ ທຶນຂອງລັັດປະຈຳ 2018

25ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະ ຫຼຸບການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ສະເໜີແຜນການລົງທຶນຂອງລັັດປະຈຳ 2018 ພາຍ ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ວົົງດາລາ, ຮັກສາຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ໃນປີ 2017, ກວຕ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທັງໝົດ 19 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 11,145.11 ລ້ານກີບ, ໃນນັ້ນບ້ວງປົກກະຕິລວມມີ 13 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່ 5 ໂຄງການ, ສະເໜີໃໝ່ 8 ໂຄງການ) ມູນຄ່າ 8,842.11 ລ້ານກີບ; ບ້ວງເລື່ອນຈ່າຍ ລວມມີ 4 ໂຄງການ (ເປັນໂຄງການທີ່ຖືກເລື່ອນຈ່າຍໃນສົກປີ 2015-2016) ມູນຄ່າ 1,803 ລ້ານກີບ; ບ້ວງຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານລວມມີ 2 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່ 2 ໂຄງການ) ເປັນມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດຄື: ບ້ວງປົກກະຕິປະກອບມີ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 4 ໂຄງການຄື: 1. ໂຄງການສ້າງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ມູນຄ່າ 16,999.92 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດ ໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 1,494.11 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິລັດສໍາເລັດ 100%; 2. ໂຄງການພັດທະນາພິພິຕະພັນ ແລະ ສວນອຸທິຍານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າລວມ 4,989.49 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 1,848.50 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິລັດສໍາເລັດ 100%; 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ມູນຄ່າລວມ 3,350 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດ ໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 925 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%; 4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການວິທະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ, ມູນຄ່າລວມ 3,000 ລ້ານກີບ,  ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 750 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%; 5. ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈສານຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມູນຄ່າລວມ 1,000 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017, ມູນຄ່າລວມ 123.46 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%.

ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ລວມມີ 8 ໂຄງການຊຶ່ງລວມມີ ໂຄງການກໍ່ໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການຕໍ່ເຕີມປັບປຸງໂຮງຊ່າງ, ບ່ອນຈອດລົດ-ປັບປຸງທາງເຂົ້າ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ມູນຄ່າລວມ 2,482.40 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 1,000 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນເຂົ້າໃນສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າລວມ 19,411.73 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 1,000 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%; ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 3 ໂຄງການຄື: 1. ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳ ຂອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າລວມ 500 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 300 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%; 2. ໂຄງການສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບການກຳນົດໂຄງການລົງທຶນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມູນຄ່າລວມ 400 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກີບ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%; 3. ໂຄງການສ້າງຫຼັກສູດ ຕຳລາການຮຽນ-ການສອນ ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າລວມ 400 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%;

ໂຄງການສົມທົບທຶນຕ່າງປະເທດ ລວມມີ 3 ໂຄງການ: 1. ໂຄງການຕໍ່ເຕີມຫ້ອງທົດລອງ ເພື່ອສົມທົບກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາພະລັງງານແສງ ຕາເວັນ ແລະ ເຊວເຊື້ອໄຟ ຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດ ມູນຄ່າລວມ 3,037 ລ້ານກີບ (ໃນນັ້ນ, ທຶນພາຍໃນ 297.99 ລ້ານກີບ, ທຶນສົມທົບຕ່າງປະເທດ 2,740 ລ້ານກີບ) ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 200 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%; 2. ໂຄງການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ, ມູນຄ່າລວມ 19,248 ລ້ານກີບ (ໃນນັ້ນ, ທຶນພາຍໃນ 2,488 ລ້ານກີບ, ທຶນສົມທົບຕ່າງປະເທດ 16,800 ລ້ານກີບ) ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%; 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງທົດລອງການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ, ມູນຄ່າລວມ 10,534.29 ລ້ານກີບ (ໃນນັ້ນ, ທຶນພາຍໃນ 2,968.29 ລ້ານກີບ ທຶນສົມທົບຕ່າງປະເທດ 7,566 ລ້ານກີບ) ອະນຸມັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%.

ບ້ວງໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແຫ່ງຊາດ ລວມມີ 2 ໂຄງການ: ໃນປີ 2017, ກວຕ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (ບ້ວງໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແຫ່ງຊາດ) ຈໍານວນ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 1.ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ມູນຄ່າລວມ 5,500 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017, ມູນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%; 2. ໂຄງການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງກອງເລຂາຄະນະປະສານງານຂັ້ນກະຊວງ, ມູນຄ່າລວມ 1,500 ລ້ານກີບ, ອະນຸມັດໃນປີ 2017, ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກີບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%.

ສຳລັບສົກປີ 2018, ກວຕ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກວຕ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 19 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມ 10,342.11 ລ້ານກີບ. ໃນນັ້ນບ້ວງປົກກະຕິ 9,842.11 ລ້ານກີບ ແລະ ບ້ວງຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ 500 ລ້ານກີບ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:ຫ້ອງການ ກວຕ ລວມມີ 8 ໂຄງການ ໃນນັ້ນ ສືບຕໍ່ 6 ໂຄງການ, ສະເໜີໃໝ່ 2 ໂຄງການ ຄື: 1. ໂຄງການພັດທະນາພິພິທະພັນ ແລະ ສ່ວນອຸທິຍານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມູນຄ່າ 4,989.49 ລ້ານກີບ; 2. ໂຄງການຕໍ່ເຕີມປັບປຸງໂຮງຊ່າງ, ບ່ອນຈອດລົດ-ປັບປຸງທາງເຂົ້າ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ມູນຄ່າ 2,482.40 ລ້ານກີບ; 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ ເຂົ້າໃນສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າ 19,411.73 ລ້ານກີບ; 4. ໂຄງການຕໍ່ເຕີມຫ້ອງກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ມູນຄ່າ 4,599.84 ລ້ານກີບ; 5. ໂຄງການຕໍ່ເຕີມຫ້ອງທົດລອງເພື່ອສົມທົບກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ເຊວເຊື້ອໄຟ ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 297.99 ລ້ານກີບ; 6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງທົດລອງການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ມູນຄ່າ 2,968.29 ລ້ານກີບ; 7. ໂຄງການສະໜອງເຟີນີເຈີ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ມູນຄ່າ 4,500 ລ້ານກີບ ແລະ ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນເຂົ້າຫ້ອງທົດລອງການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ມູນຄ່າ 348.08 ລ້ານກີບ; ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ 1 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່) ຄື: ໂຄງການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 2,448 ລ້ານກີບ; ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື: ລວມມີ 2 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່ 2 ໂຄງການ) ຄື: ໂຄງການສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່ ກ່ຽວກັບການກຳ ນົດໂຄງການລົງ ທຶນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມູນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ ແລະ ໂຄງການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນປະເມີນຜົນວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງກອງເລຂາຄະນະປະສານງານຂັ້ນກະຊວງ ມູນຄ້າ 1500 ລ້ານກີບ; ກົມວິທະຍາສາດ ມີ 2 ໂຄງການ ໃນນັ້ນ (ສືບຕໍ່ 1 ໂຄງການ, ສະເໜີ ໃໝ່ 1 ໂຄງການ) ຄື: ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳຂອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ ແລະ ໂຄງການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລັງສີ-ນິວເຄຼຍ, ມູນຄ່າ 200 ລ້ານກີບ; ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ  ເຕັກໂນຊີ ມີ 2 ໂຄງການ ໃນນັ້ນ (ສືບຕໍ່ 1 ໂຄງການ, ສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ) ຄື: ໂຄງການສ້າງຫຼັກສູດຕຳລາການຮຽນ-ການສອນສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ ແລະ ໂຄງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ; ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບມີ 1 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່ 1 ໂຄງການ) ຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ມູນຄ່າ 16,999.92 ລ້ານກີບ; ກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ 1 ໂຄງການ (ສະເໜີໃໝ່) ຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຮົ້ວອ້ອມ ສູນຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ມູນຄ່າ 5. 000 ລ້ານກີບ; ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 1 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່) ຄື: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ມູນຄ່າ 5.500 ລ້ານກີບ ແລະ ພະແນກ ວຕ ແຂວງຫົວພັນ 1 ໂຄງການ (ສືບຕໍ່) ຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ ມູນຄ່າ 3. 000 ລ້ານກີບ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຜ່ານຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2018, ດຳລັດການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປີ 2018 ແລະ ບົດແນະນຳການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018. ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ ກວຕ ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ສົ່ງເສີມຄົ້ນຄວ້າ, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຳລັງຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ; ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ດັດປັບນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຜະລິດ; ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂົງເຂດເຕັັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂົງເຂດເຕັັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ຂົງເຂດນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຂົງເຂດເຕັັກໂນໂລຊີ ກົນຈັກ ແລະ ຂົດເຂດອື່ນໆ. ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນຳເອົາຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ເປັນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.

ພາບ ແລະ ບົດຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

24212322