Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ

ເວັບໄຊ໌ ຂອງພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ

Article Index
ເວັບໄຊ໌ ຂອງພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
All Pages

 

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.laonta.com.la
  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ    http://www.vkk.com.la
  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ  http://www.laoconsulting.com.la
  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ  http://www.planet.com.la
  ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 http://www.laopdr.com.la
  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ  http://www.plc.com.la
  ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່
 http://www.phongsavanhgroup.com.la
  ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 http://www.sky.com.la
  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.saysiriit.com.la
  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ    http://www.ari.com.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.apis.com.la
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  http://www.hp.com.la
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 http://www.latthakone-fc.com.la
  ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ  http://www.champalao.com.la
  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 http://www.pdc3.com.la
 http://www.phouthalavanh.com.la
 http://www.test.com.la

 


  

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  http://www.millicom.com.la
  ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ  http://www.millicomlao.com.la
  ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.laomdc.com.la
  ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ  http://www.yp_biodiesel.com.la
  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ  http://www.kxn.com.la
  ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.siornhandicraft.com.la
  ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ  http://www.chanthavinhresort.com.la
  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  http://www.anzv.com.la
  ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ  http://www.buylaos.com.la
  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື  http://www.acledabank.com.la
  ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.zamilsteel.com.la
  ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ  http://www.cnp.com.la
  ກົມໄຟຟ້າ  http://www.donegarment.com.la
  ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລກິດແຫ່ງຊາດ  http://www.fancygarment.com.la
  ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.kianvilaygarment.com.la
 http://www.bgp.com.la
 http://www.vtc.com.la  

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ສ ຫວຽດນາມ  http://www.kmsgarment.com.la
  ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ  http://www.no2garment.com.la
 http://www.publicbank.com.la
 http://www.eci.com.la
 http://www.bcel.com.la
 http://www.cel.com.la
 http://www.xanamkieng.com.la
 http://www.smgroup.com.la
 http://www.tcic.com.la
 http://www.lanexanghotel.com.la
 http://www.laocom.com.la
 http://www.lyfe.com.la
 http://www.mekongrt.com.la
 http://www.edlge.com.la
 http://www.laoseagames2009.com.la
 http://www.lsx.com.la
 http://www.lxs.com.la  

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
 http://www.startelecom.com.la
 http://www.unite.com.la
 http://www.unitellao.com.la
 http://www.unimusic.com.la
 http://www.funring.com.la
 http://www.msig.com.la
 http://www.ictsolutionlao.com.la
 http://www.vitapark.com.la
 http://www.laocomputer.com.la
 http://www.engenius.com.la
 http://www.cmc.com.la
 http://www.vasira.com.la
 http://www.sacombank.com.la
 http://www.trailsofindochina.com.la
 http://www.mic.com.la
 http://www.edlgen.com.la
 http://www.scenictravel.com.la 

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
 http://www.ncxhonda.com.la
 http://www.emergingmarkets.com.la
 http://www.laohomes.com.la
 http://www.laogroup.com.la
 http://www.laopages.com.la
 http://www.laomotors.com.la
 http://www.laostaff.com.la
 http://www.laojob.com.la
 http://www.laojobs.com.la
 http://www.laotraders.com.la
 http://www.shop.com.la
 http://www.tacdo.com.la
 http://www.corninc.com.la
 http://www.dhl.com.la
 http://www.etllao.com.la
 http://www.8x55.com.la
 http://www.ilove.com.la 

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
 http://www.ibi.com.la
 http://www.knowlage.com.la
 http://www.job.com.la
 http://www.108.com.la
 http://www.mbbank.com.la
 http://www.alo.com.la
 http://www.edl.com.la
 http://www.tinatickets.com.la
 http://www.edl-amr.com.la
 http://www.aekitcenter.com.la
 http://www.laovietbank.com.la
 http://www.icbi.com.la
 http://www.badmintonfleet.com.la
 http://www.apb.com.la
 http://www.kingcharcoal.com.la

....................................................................................................................... 

ພາກສ່ວນ ລັດຖະບານ   ພາກສ່ວນ ການສຶກສາ   ພາກສ່ວນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ   ພາກສ່ວນ ບໍລິການ   ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ   ຄະນະກໍາມະການ ອາຊຽນ