Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ນິດຕິກຳ ກົດໜາຍ

  

ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາກົດໝາຍເປັນພາສາລາວແລະພາສາອັງກິດ

 

ລ/ດ ຊື່ກົດໝາຍເປັນພາສາລາວ ຊື່ກົດໝາຍເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ

ວັນທີປະກາດໃຊ້ 

ປີປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ລັດຖະທຳມະນູນ Constitution   01/ສພຊ  14/08/1991  15/08/1991  2003  ແລ້ວ
2 ກົດໝາຍອາຍາ Law on Penal   29/ສພຊ  23/11/1989  09/01/1990  2005  ແລ້ວ
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ  Law on Criminal Procedure   30/ສພຊ  23/11/1989  09/01/1990  2004  ແລ້ວ
4