Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (ຫສວຊ)

ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
                                             

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ

ຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

  ທ່ານ ອ່ອນຕາ ສຸລິນທອນ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ອ່ອນຕາ ສຸລິນທອນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 

ທ່ານ ແກ້ວອຸທອນ ລຸນແສງຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 

ທ່ານ ນ. ນາແກ້ວ ສຸວັນນະລາດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ

                 

              ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                         ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ, 1 ສູນ ຄື:  

                         1. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ

                         2. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

                         3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ-ນະໂຍບາຍການຄົ້ນຄວ້າ

                         4. ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຖ່າຍທອດການຄົ້ນຄວ້າ

                         5. ສູນຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

                       

               ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 


ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ວ່າ "ຫສວຊ" ສັງກັດໃນໂຄງປະ ກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງວິທະຍາສາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນປະສານງານກັບສະພາວິທະຍາສາດ ຂະ ແໜງການຕ່າງໆຂອງ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີການນຳທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.


ໜ້າທີ່

1. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະ ອຽດ, ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະປະຈໍາປີຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ;

4. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການພິຈາລະນາ ບັນຈຸຊັບຊ້ອນພະນັກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ ງານ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ;

5. ເປັນກອງເລຂາໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ:ສາມັນ, ວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ;

6. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງ ສະພາວິທະຍາສາດຂະແໜງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ;

7. ເປັນເສນາທິການ ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ;

8. ເປັນເສນາທິການໃນການຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດທຳມະຊາດ, ນັກຮຽນຮູ້ ປັນຍາຊົນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

9. ເປັນເສນາທິການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບັນດາກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ບົດແນະນຳ, ຄູ່ມືແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນໍາສະເໜີສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ຫຼື ການນຳຂັ້ນສູງກວ່າພິຈາລະນາອະນຸມັດ;

10. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຕາມຂົງເຂດບູລິມະສິດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ນຳສະເໜີສະພາບໍລິຫານກອງທຶນພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ;

11. ເປັນເສນາທິການປະສານງານກັບຫົວໜ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ສັງລວມບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ. ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການຖ່າຍທອດ, ນໍາໃຊ້ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

12. ເປັນເສນາທິການ ໃນການບໍລິການດ້ານການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ເສີມຂະຍາຍພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ,ສະມັດຕະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ;

13. ເປັນເສນາທິການໃນການຕິດຕາມ,ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ເກັບກຳລາຍ ງານຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ;

14. ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອການເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຕົວແບບ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນຜົນສຳເລັດຂອງສາກົນ ເພື່ອຢັ້ງ ຢືນ, ຮັບຮອງຄວາມເໝາະສົມໃນການຖ່າຍທອດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ;

15. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ສ້າງຈິດສຳນຶກ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

16. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ;

17. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຂື້ນບັນຊີນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ອອກການຢັ້ງຢືນ, ມອບນາມມະຍົດ, ວຸດທິ ບັດວິທະຍາສາດ,ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລາງວັນ ປະເພດຕ່າງໆ;

18. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບສະພາວິທະຍາສາດຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີ, ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື ພັດທະນາວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ມີສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຮ່າງລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

2. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຈັດວາງຕຳແໜ່ງງານ, ພິຈາລະນາບັນຈຸ ຊັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາ ສາດ ແຫ່ງຊາດ;

3. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ;

4. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ສະເໜີສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາມອບນາມມະຍົດ, ວຸດທິບັດ ວິທະຍາສາດ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ລາງວັນປະເພດຕ່າງໆ;

5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ,ສະພາວິທະຍາສາດ ວິຊາການ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

6. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດຕະພັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

8. ສະເໜີຕໍ່ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດໃນການຈັດສັນ, ຈັດແບ່ງງົບປະມານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຕາມຫົວຂໍ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບພິຈາລະນາ;

9. ສຶກສາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ດຳເນີນໂຄງການຕົວແບບທີ່ເປັນການຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝຂອງໂລກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

10. ສຶກສາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສ້າງໂຄງການຕົວແບບຮ່ວມກັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ເສີມສ້າງພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ຍຸກສະໃໝ;

11. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະ ພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດແລະ ກະຊວງ;

12. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພົບປະເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ ດ້ານວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍ;

13. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫຼືປະຈໍາປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 

ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  
              ຫ້ອງການ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
               
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
               
ໂທ: (+85621)
               
ແຟັກ: (+85621) 213472
               
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
               
ອີເມວ:
               
ເວັບໄຊ: http://cast.most.gov.la


ເບິ່ງແຜນທີ່


     


 


 

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress