Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ
           ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ” ສຄອ ”. ເຊິງເມື່ອກ່ອນເປັນສູນຄອມພິວເຕີ ໃນຊຸມປີ 1980-2000 ແລະ ປ່ຽນມາເປັນ ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຫ້ອງການ ອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີຖານະທຽບເທົ່າ ພະແນກ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2000-2007. ນັບແຕ່ ທ້າຍປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາປ່ຽນເປັນ ”ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແອັງຟອກມາຕິກ” ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ໃນເມື່ອກ່ອນ.
         ປະຈຸບັນປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ”ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ” ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມລຳດັບຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ຊອບແວ໌, ຮາດແວ, ເຄື່ອຂ່າຍ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຕາມຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 0833/ກວຕ ລົງວັນທີ 21/12/2011 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ. ໂດຍມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 5 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນຄື: 1. ພະແນກ ສັງລວມ; 2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຊອບແວ; 3. ພະແນກ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ; 4. ພະແນກ ເຄືອຂ່າຍ; 5. ພະແນກ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ; ແລະ 6. ສູນບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດ.


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ວິລະສັກ ອິນທະປະຖາ
ຫົວໜ້າ 
ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

  ທ່ານ ປະລິຕະ ແສງຈັນທ໌  ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະເອເລັກໂຕຣນິກ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ປະລິຕະ ແສງຈັນທ໌
 ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ 
 0004

ທ່ານ 
  ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ 

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                    ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຊອບແວ
                           3. ພະແນກ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ
                           4. ພະແນກ ເຄືອຂ່າຍ 
                           5. ພະແນກ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ 
                           6. ສູນ ບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດ


                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: "ສຄອ"ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຊອບແວ, ຮາດແວ, ເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ.

 

ໜ້າທີ່     

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນ ວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະ ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ; ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ, ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບວຽກງານການເງີນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະຊັບສິນ; ເລຂານຸການ-ພິທີການ,ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການເອກກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

4. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ໃນຂົງ ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ;

5. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງວຽກງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ກວດສອບ, ສົ່ງເສີມ, ປະດິດ ແລະ ຜະລິດ ອຸປະກອນ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກ ໂຕຼນິກ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ການ ພັດທະນາ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ;

7. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ກວດສອບ, ສົ່ງເສີມ ການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊອບແວຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອ ຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຸມຊົນດ້ວຍ ເອເລັກໂຕຼນິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

9. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ວຍເອເລັກ ໂຕຼນິກ;

10. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງ, ຂະຫຍາຍ, ບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວ ເຕີ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ;

11. ຄົ້ນຄວ້າ,ພັດທະນາ, ກວດສອບ ແລະ ບໍລິການ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ,ລະບົບກົນໄກ, ລະບົບວົງຈອນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບໂປຼແກຼມຄວບຄຸມອັດຕະ ໂນມັດ;  

12. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ເລືອກເຟັ້ນ, ຖ່າຍທອດຜົນສຳເລັດ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳ ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼ ນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

13. ສ້າງສູນກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ;

14. ສ້າງໂຄງການທົດລອງ, ໂຄງການຕົວແບບ, ຖ່າຍທອດຜົນສຳເລັດ, ນຳມາປັບໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການປະດິດສ້າງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນ ມັດ ທີ່ນຳໃຊ້ວິທະຍາການໃໝ່ ເພື່ອເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານ;

15. ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

16. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສຳນຶກ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ;

17. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ເຂົ້າໃນ ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພີວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

18. ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃນການວາງ ແຜນໂຄງການພັດທະນາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພີວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

19. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

2. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນແລະຮຽກໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ;

3. ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ ບັນດາກິດຈະການທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ;

4. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກະຊວງ;

5. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;

6. ນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ ໃຫ້ບຳເນັດລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຊອບແວ ແລະ ຮາດແວຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະ ໂນມັດທີ່ດີເດັ່ນ;

7. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ ຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ;

8. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນສະຖາບັນຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ;

9. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການຕາມແຜນການອະນຸມັດຂອງກະຊວງ;

10. ພົວພັນຮ່ວມມື,ພົບປະເຈລະຈາ ເຊັນບົດບັນທຶກ,ອະນຸສັນຍາ,ສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບ ໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

11. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລະປອດໃສ.

 

ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 217706 ຕໍ່ 140
         (+85621) 217706 ຕໍ່ 145
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://tcei.most.gov.la/

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່ 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ