Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທາງການ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ
ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

  ທ່ານ ບຸນຈັນ ດວງວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ  ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທາງການ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ບຸນຈັນ ດວງວິໄລ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
 
ທ່ານ ສຸກັນ ວັນນະໂພ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
 

ທ່ານ ຫຸມແພງ ເທື້ອມບຸນມີ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                           ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ 1 ສູນ ຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ພະລັງງານຊີວະພາບ
                           3. ພະແນກ ພະລັງງານທາງເລືອກ
                           4. ພະແນກ ວິສະວະກຳກົນຈັກ 
                           5. ພະແນກ ວັດສະດຸໃໝ່

                           6. ສູນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການ ວິຊາການ

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ:ສພວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການດ້ານພະ ລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່

ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປະຕິບັດ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນອັນລະອຽດ ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ;

3. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງສະຖາບັນ;

4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະຊັບສິນ ຂອງສະຖາບັນ;

5. ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

6. ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ແຜນການໄລຍະຍາວ;

7. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ;

8. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ທົດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານຊີວະພາບ ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຢູ່ພາຍໃນ ປະເທດ ກ່ອນການເຜີຍແຜ່, ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມຊົມໃຊ້;

9. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສາທິດ-ວາງສະແດງ, ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະ ພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

10. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

11. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ການຖ່າຍທອດ, ການບໍລິ ການ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

12. ເກັບກຳ, ວິໄຈ ຂໍ້ມູນພຶ້ນຖານຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ, ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ຖ່າຍທອດ, ນຳໃຊ້, ບໍລິການ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນຂົງເຂດ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

13. ປະກອບສ່ວນ ໃນການກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮັບໃຊ້ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ຖ່າຍທອດ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

14. ສ້າງລາຍຮັບວິິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງ ເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

15. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

 

ຂອບເຂດສິດ

ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການ ສະ ເພາະ ຂອງສະຖາບັນ;

2. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສາທິດ-ວາງສະແດງ, ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

3. ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

4. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນ ເຖີງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານເຕັກ ໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນ ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

5. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ນຳໃຊ້ ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມການອະນຸມັດ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

6. ຄຸ້ມຄອງ, ບົວລະບັດຮັກສາ ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ, ເຄື່ອງມື, ພາຫະນະຮັບໃຊ້, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະຖາ ບັນ;

7. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສະຖາບັນ, ຈັດວາງ, ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ ຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

9. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວຽກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ,ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນ ແມ່ນຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງສະຖາບັນ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມ ເພື່ອ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໃນຕໍ່ໜ້າແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລະປອດໃສ.

 


ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່...

    ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ
    ບ້ານ ດອນຕີ້ວ,ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 732378. 732369
    ແຟັກ: (+85621) 732368
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

 ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ Renerable Eenergyand and  Material Institue

ເບິ່ງແຜນທີ່ 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ 


 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress