Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທາງການ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ
ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

  ທ່ານ ບຸນຈັນ ດວງວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ  ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທາງການ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ບຸນຈັນ ດວງວິໄລ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
 
ທ່ານ ສຸກັນ ວັນນະໂພ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່
ທ່ານ ໄພຈິດ ແສງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ  ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທາງການ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ໄພຈິດ ແສງມະນີ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                           ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ 1 ສູນ ຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ພະລັງງານຊີວະພາບ
                           3. ພະແນກ ພະລັງງານທາງເລືອກ
                           4. ພະແນກ ວິສະວະກຳກົນຈັກ 
                           5. ພະແນກ ວັດສະດຸໃໝ່

                           6. ສູນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການ ວິຊາການ

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ສພວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການດ້ານພະລັງງານ ຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່.

 

ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຂອງ ກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນ ວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະ ຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງສະຖາບັນ;

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະຊັບສິນ;

4. ວຽກເລຂານຸການ-ພິທີການ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

5. ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ແຜນການໄລຍະຍາວ;

6. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈີງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;

7. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ຢືນຢັນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກ່ອນການເຜີຍແຜ່, ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມຊົມໃຊ້;

8. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສາທິດ-ວາງສະແດງ, ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານ ຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

9. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

10. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ການຖ່າຍທອດ, ການ ບໍລິການ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

11.ເກັບກຳ, ວິໄຈ ຂໍ້ມູນພຶ້ນຖານຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ, ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ຖ່າຍທອດ, ນຳໃຊ້, ບໍລິການ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນຂົງເຂດ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

12.ປະກອບສ່ວນ ໃນການກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮັບໃຊ້ຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ຖ່າຍທອດ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

13.ສ້າງລາຍຮັບວິິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານທາງ ເລືອກ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

14.ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

15.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

1.ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການ ສະເພາະຂອງສະຖາບັນ;

2. ຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສາທິດ-ວາງສະແດງ, ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

3. ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

4. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນ ເຖີງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍລິການດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

5. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ນຳໃຊ້ ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມການອະນຸມັດ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ;

6. ຄຸ້ມຄອງ, ບົວລະບັດຮັກສາ ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ, ເຄື່ອງມື, ພາຫະນະຮັບໃຊ້, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະຖາບັນ;

7. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສະຖາບັນ, ຈັດວາງ, ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ ຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

9. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ຊ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານງານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍຄຳເຫັນຄະນະກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຖືເອົາການລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານສະຖາບັນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໄສ.


ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່...

    ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ
    ບ້ານ ດອນຕີ້ວ,ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 732378. 732369
    ແຟັກ: (+85621) 732368
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

 ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່ Renerable Eenergyand and  Material Institue

ເບິ່ງແຜນທີ່ 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່