Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

 

                                                     

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ

ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
        ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ ສນຕ “ ແມ່ນການ ຈັດຕັ້ງ ໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 309 /ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການ ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຂົງເຂດນິເວດ ວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ. ໂດຍມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 5 ພະແນກ ແລະ 2 ສູນຄື: 1 ພະແນກ ສັງລວມ; 2 ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ; 3 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ; 4 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ; 5 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັກທຸກຳ, ສູນບໍລິການນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ສູນສຶກສານິເວດ ວິທະຍາ ປາກຊັນ. ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007,ໂດຍມີໂຄງ ປະກອບການຈັດຕັ້ງ 4 ສູນຄື: 1 ສູນສັງລວມ; 2 ສູນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ; 3 ສູນນິເວດວິທະຍາ; 4 ສູນວິ ສະວະກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2010 ມີການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຊື່ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຈາກ ທັງໜົດ 4 ສູນ ຂ້າງເທິງມາເປັນ 3 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເລກທີ 1418/ສນຍ-ອວຕຊ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2010. ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ປອ. ນ. ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກ

ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

 

 

 

 ທ່ານ ຄຳແພງ ໂພທິຈິດໂຕ
  ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

ທ່ານ ນ. ສົມສະນິດ ບົວມິນີວົງ

ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

ທ່ານ ປອ. ໂກສົນ ໄຊພະກັດສາ

ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວິພາບ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ 4 ສູນ ຄື:

                                  01. ພະແນກ ສັງລວມ
                           02. ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ
                           03. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
                           04. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ
                           05. ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ

                           06. ພະແນກ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

                           07. ສູນ ສັດຕະວິທະຍາ

                           08. ສູນ ພິພິດຕະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ

                           09. ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີໄໝຊີວະພາບ

                           10.ູ ສູນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

 

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າສນຕສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ແລະ ບໍລິການໃນຂົງເຂດ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.


ໜ້າທີ່

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

02. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງ ການລະອຽດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະ ອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງສະບັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;        

03. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ; ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະປະຈໍາປີ;

04. ຄຸ້ມຄອງ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບວຽກງານການເງີນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກແລະພາຫະນະຊັບສິນ; ເລຂານຸການ-ພິທີການ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຈໍລະຈອນເອກະສາແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

05. ສຶກສາຄວາມກ່ຽວພັນ, ປະເມີນຜົນກະທົບແລະສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ ທີ່ເກີດຜົນເສັຍຫາຍຈາກການ ທໍາລາຍ ຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ ໃນລະບົບ ນິເວດວິທະຍາ;

06. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສໍາຫຼວດແລະວິໄຈຂໍ້ມູນວິຊາການຕ່າງໆອັນເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດເຂດການພັດທະນາສວນ ນິເວດວິທະຍາເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ ສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ;

07. ສໍາຫຼວດ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ສຶກສາທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນບັນດາຊະນິດພັນພືດ, ສັດ ເຫັດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນລະບົບນິເວດວິທະ ຍາ ເພື່ອປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່;

08. ເຕົ້າໂຮມ, ຈຳລອງແລະຈັດວາງຢ່າງເປັນລະບົບຊະນິດພັນພືດ, ສັດ ແລະ ເຫັດທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ພື່ອປະໂຫຍດດ້ານການ ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຈິດສຳນຶກແກ່ສັງຄົມ, ການອະນຸລັກແບບນອກຖີ່ນຖານແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;

09. ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ຊະນິດພັນພືດ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະ ນຸລັກພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສ້າງມູນ ຄ່າເພີ່ມ;

10. ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດເລືອກຊະນິດພັນພືດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ ມາ ຂະຫຍາຍພັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ສະ ໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;

11. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນພືດ, ສັດ, ເຫັດ ແລະ ຕົວຢ່າງອື່ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຕໍ່ຍອດໃຫ້ແກ່ການ ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງ ຄົມ;

12. ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕົວຢ່າງຊາກແຫ້ງ ພືດ, ສັດ, ເຫັດ, ຕົວຢ່າງດອງ ແລະ ຕົວຢ່າງອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈາການສຶກ ສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ຕາມຫຼັກວິຊາການ ເພື່ອລວບລວມ ໄວ້ໃນສູນພິພິດຕະພັນວິທະຍາສາດ;

13. ສຶກສາ, ສາທິດ, ທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບດ້ານການກະເສດໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບ-ປະ ສິດທິຜົນການຜະລິດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະ ນາສ້າງເຄື່ອງມືກວດສອບພະຍາດພືດ ແລະ ສັດ;

14. ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບດ້ານການແພດ ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ;

15. ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ແລະ ການກວດສອບຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ແລະ ອາຫານ ຈາກສີ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກຳ;

16. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ທົດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເປັນເຄື່ອງມືການກວດສອບຄຸນນະພາບທາງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກການນຳໃຊ້ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກຳແລະຜະລິດຕະພັນຂອງສີ່ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານສູນເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດ ໄພເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

17. ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ວິທີການທາງດ້ານເຄມີສາດ ໃນການວິເຄາະ ແລະ ສັງເຄາະ ບັນດາສ່ວນປະກອບເຄມີຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ;

18. ສຶກສາ, ວິໄຈ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສ່ວນປະກອບາງດ້ານເຄມີອະນົງຄະທາດ ຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ ແລະ ເຄມີອົງຄະທາດ ຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນລະບົບນິເວດວິ ທະຍາ ເພື່ອຢັ້ງຢືນແລະ ສ້າງເຄື່ອງມືກວດສອບສານເຄມີທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ວິທະຍາສາດຂະແໜງການ;

19. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານເຄມີຟີຊິກ ເພື່ອສ້າງບັນດາເຄື່ອງມືການກວດສອບ ແລະ ວັດແທກດ້ວຍລະບົບດີຈີຕ໋ອນທີ່ກ່ຽວພັນກັບນິເວດ ວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

20. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ກວດສອບ, ພັດທະນານຳໃຊ້ ແລະ ປະເມີນບັນດາຄວາມສ່ຽງໃນບັນ ດາຂະແໜງ ການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ເຄມີກຳມັນຕະ ພາບລັງສີໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ;

21. ກວດສອບ, ຈັດແບ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊະນິດພັນ ຈຸລິນຊີ, ພືດ, ສັດ ແລະ ມະນຸດດ້ວຍວິທະຍາສາດພື້ນຖານທາງດ້ານພັນທຸກຳ;

22. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ທົດລອງ, ກວດສອບ ແລະເລືອກເຟັ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າຂອງສາກົນ, ລວມ ທັງການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ເຕັກໂນໂລ ຊີຊີວະພາບສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກຳຊະນິດພັນ ຈຸລິນຊີ, ພືດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ພູມຕ້ານທານຕໍ່ ພະຍາດ, ສະມັດຕະພາບການຜະລິດສູງ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ;

23. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການສະກັດແລະຊອກຫາໂຄງສ້າງຂອງສານຊີວະພາບຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເພື່ອການສ້າງເປັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ ພາບສະໄໝໃໝ່;

24.ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນໃນທະນາຄານພັນທຸກຳ ທີ່ເປັນດັດສະນີພື້ນຖານຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດເພື່ອການເຂົ້າເຖິງ ການອະນຸລັກຊະນິດພັນແບບນອກຖີ່ນຖານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;

25. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ໃນຂົງເຂດຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ໃຫ້ເປັນແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ, ນິຕິກຳ, ບົດ ແນະນຳເຕັກນິກ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ;

26. ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕໍ່ກັບເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ ງານຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

27. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລ ຊີຊີວະພາບ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;

28. ຊ່ວຍວຽກກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີ ວະພາບ;

29. ປະສານງານວິຊາການ- ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການໃຫ້ສິດຄອບຄອງ, ການນຳເຂົ້າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນ, ການນຳໃຊ້ແບບຈຳກັດ, ການປ່ອຍອອກສູ່ທຳມະຊາດ ແລະ ການນຳອອກສູ່ຕະຫຼາດ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພັນທຸກໍາ ຫຼື ຜະລິດ ຕະພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ອະນຸສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;

30. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ເຕັກນິກການຄັດເລືອກ, ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວພັນສັດ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ສະພາບແວດ ລ້ອມ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ;

31. ສຶກສາ, ສາທິດ, ທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ລວມເຖິງການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ ມືອຸປະກອນ ເຂົ້າໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບ- ປະສິດທິຜົນການຜະລິດ;

32. ຊຸກຍູ້ເຄືອຂ່າຍ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຂົງເຂດສັດຕະວິທະຍາ ທີ່ສາມາດເຜີຍແຜ່ ເຕັກນິກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ;

32. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງຫົວອາຫານສັດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ;

33. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈພະຍາດສັດ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດສັດ, ຜະລິດແວັກຊິນສັດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດສັດ;

34. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢຶນຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ;

35. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ລວບລວມ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ, ເຕັກນິກ-ພູມປັນ ຍາທ້ອງຖິ່ນ, ວັດຖຸ-ຜະລິດພັນເກົ່າແກ່ ແລະ ນະວັດຕກຳໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເປັນ ສູນລວມໃນການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ;

36. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ລວບລວມ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ທີ່ເປັນຮູບຮ່າງຕົວຈິງ, ຮູບພາບ, ຮູບຈຳ ລອງ, ຊາກແຫ້ງ, ການດອງ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງທັດສະນິຍະພາບການສຶກສາ ແລະ ທ່ຽວຊົມສູນລວມດ້ານ ນິເວດວິທະຍາ;

37. ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການສະແດງຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ, ຕັ້ງຄ້າຍວິທະຍາສາດ, ສ້າງລະຄອນວິທະຍາສາດ, ສຶກສາເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ, ການ ຈັດງານວິທະຍາສາດ ເຄື່ອນໄຫວຈັດຄາລາວານວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັດ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜ່ມ, ສະຖາບັນ ການສຶກສາ ແລະ ທຸກ ພາກສ່ວນສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

38. ຈັດວາງສະແດງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແລະ ດຶ່ງດູດການທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບວຽກງານພິພິດທະພັນແລະ ອຸທະຍານ ວິທະຍາສາດ;

39. ກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ພົວພັນປະສານງານ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຮ່ວມມືສ້າງພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ;

40. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ສາທິດແລະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນ, ຂະບວນການຜະ ລິດແລະການຍ້ອມສີແບບຄົບວົງຈອນ ເພື່ອເພີ້ມ ປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງແລະການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ;

41. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການຂະຫຍາຍພັນມ້ອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາສາຍພັນມ້ອນຊະນິດໃຫມ່;

42. ສາທິດແລະ ຈັດວາງຢ່າງເປັນລະບົບ ກ່ຽວກັບຂະບວນການລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ການສ່າວໃຫມ່ ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະ ພາບດ້ານການຜະລິດໄໝ;

43. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ;

44. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ວິທີການຄັດເລືອກຄຸນລັກສະນະເສັ້ນໄໝທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຕໍ່ຍອດການຜະລິດ ຜ້າໄຫມ;

45. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນວິຊາການແລະເຄືອຂ່າຍໃນການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ ເພື່ອການສຶກສາ, ການ ເຜີຍແຜ່ສ້າງຈິດສຳນຶກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ອະນຸລັກໄວ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ;

46. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີການປູກມອນແລະ ລ້ຽງມ້ອນເພື່ອສົ່ງເສິມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແລະເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ;

47. ບໍລິການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາວິຊາການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ ພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ຊັບພະຍາ ກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຫຼືການຈັດຕັ້ງ;

48. ບໍລິການຮັບກວດສອບແລະຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກ ໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກ ມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ;

49. ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາແລະ ນຳໃຊ້ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ ພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ ດ້ວຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາສ້າງເຄືອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທັງລະບົບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;

50. ບໍລິການ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາແລະ ນຳໃຊ້ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນ ພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການ ປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ ດ້ວຍຮູບແບບການຈັດປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການ, ຝຶກອົບຮົມ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ;

51. ບໍລິການ ວາງສະແດງຜົນສຳເລັດການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນາ ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລ ຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ ເພື່ອການສຶກສາ, ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ;

52. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ແລະບໍລິການຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນພັນ ທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການ ປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງ ມ້ອນ;

53. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ:

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:

01. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະ ເພາະຂອງສະຖາບັນ;

02. ອອກລະບຽບການ,ບົດແນະນຳ,ໃບແຈ້ງການ,ໃບຢັ້ງຢືນແລະຮຽກໂຮມປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະ ພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາ ແລະ ການຄົ້ນ ຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ;

03. ດໍາເນີນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລ ຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ ພາບ, ສັດຕະວິທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ;

04. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາ ກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິ ທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຫຼືການຈັດ ຕັ້ງ;

05. ເຂົ້າຮ່ວມ, ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ຝຶກອົບຮົມແລະບໍລິ ການວິຊາການຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ພິພິດທະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນ ໂລຊີເຄມີ, ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສັດຕະວິທະຍາແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການປູກມອນ ແລະ ລ້ຽງມ້ອນ;

06. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານແລະນໍາໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການຕາມແຜນການອະນຸມັດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ;

07. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ, ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ;

08. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງຫຼືຍົກເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປົດຕຳແໜ່, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍແລະວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ແຮງງານຊົ່ວຄາວເພື່ອ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກສະຖາບັນ;

09. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຕາມການມອບສິດຂອງກະຊວງ;

10.ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

01. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;

02. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມແລະສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫຼືປະຈໍາປີເພື່ອລາຍ ງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

03. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງແລະພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນເພື່ອຮັບປະ ກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະຖາບັນ ການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

04. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນແລະຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງ ປະຕິບັດ ລະບອບລາຍງານເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

05. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອ໋ນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


ວຽກງານບໍລິການ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສູນນິເວດ ຫຼັກ14

    ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ
    ບ້ານ ດອນຕີ້ວ,ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 732207
    ແຟັກ: (+85621) 740630
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

bei

ເບິ່ງແຜນທີ່ 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress