Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ

ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
                                                      ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

       ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນກົມ ແອງຟອກມາຕິກ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ອົງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ພາຍຫລັງທີ່ດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28/9/2011 ແລະ ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ່ 104/ກວຕ, ລົງວັນທີ່ 10 ສິງຫາ 2011 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເພີ້ມເຕີມ, ສະບັບເລກທີ່ 448, ລົງວັນທີ່ 14 ຕຸລາ 2011; ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
         ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ ມູນຂ່າວສານຈຶ່ງໄດ້ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຕາມທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ນັບແຕ່ເວລາ ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ;

     

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ  ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ
ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ


ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສງດາລາວົງ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ

 


ທ່ານ ນ. ສີລິລັກ ໄຊຍະບຸນຊູ

ຮອງຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ

 

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ຄື:
                           
1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
                           3. ພະແນກ ທຸລະກໍາທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ
                           4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ
                           5. ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ
                           6. ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ

                           7. ສູນບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ


                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

                        

       

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກຕດ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການພັດທະນາ, ການສົ່ງເສີມ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການບໍລິການໃນຂົງເຂດວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.


ໜ້າທີ່:

ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການ ສະເພາະ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

4. ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

5.ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

6. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ, ສ້າງຈິດສໍານຶກ, ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ ລວມທັງສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

7. ບໍລິການ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລາຍເຊັນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

8. ກໍ່ສ້າງ,ຍົກລະດັບວິຊາການ,ຝຶກອົບຮົມ,ສຳມະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ບັນດາ ຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

9. ສຳຫຼວດ, ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເປັນສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກໍາ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນໃນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

10. ພິຈາລະນາອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

11. ກວດສອບ, ຮັບຮອງ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກ ໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

12. ເກັບກໍາ, ບັນທຶກ, ຢັ້ງຢືນຜົນງານ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນທາງດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນ ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ກະຊວງປະກາດກຽດຕິຄຸນ ແລະ ໃຫ້ບໍາເນັດລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

13. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນ ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ການນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

14. ຮັບ, ສຶກສາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນ ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

15. ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີ, ເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;

16. ເປັນຈຸດປະສານງານດ້ານວຽກງານເຕັກໂນນິກໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

17. ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສ້າງແຜນ, ສະຫລຸບ, ລາຍງານ, ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງກົມ;

18. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບວຽກການເງິນ,ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ພາຫະນະຊັບສິນແລະ ວຽກງານເລຂານຸການ-ພິທີການ ໃຫ້ແກ່ກົມ;

19. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

20. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບ ສະໜູນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງກົມ;

21. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ມີສິດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງ;

2. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນໍາ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບອະນຸຍາດ, ໃບປະກາດກຽດຕິຄຸນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

3. ກວດກາ, ກວດສອບ,ຕີລາຄາ ແລະ ນໍາສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອກ່າວເຕືອນ,ໂຈະ ຫຼື ຍຸບເລີກ ບັນດາກິດຈະການຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

4. ສະເໜີກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

5. ສະເໜີກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສັ່ງຢຸດຕິການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ;

6. ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ນໍາໃຊ້, ບໍລິການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

7. ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງໃນການໃຫ້ບໍາເນັດລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ - ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດີເດັ່ນ;

8. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ, ປະຕິບັດວິໃນ ແລະ ປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານຂອງກົມ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

9. ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

10. ສະເໜີ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບງົບປະມານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງ;

11. ເກັບ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕິດພັນດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

12. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ເຊັນສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

13. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມແລະສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫຼືປະຈໍາປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລ ຊີດິຈິຕອ໋ນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້, ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອ໋ນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດ ໃສ.

 

ວຽກງານບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຕຶກ E – Government ເກົາຫລີຫລັງຕ່ຳ ຂ້າງຕຶກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 217706 ຕໍ່ 164
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://dit.most.gov.la/index.php/lo

ຕຶກ E – Government ເກົາຫລີຫລັງຕ່ຳ
ເບິ່ງແຜນທີ່ 

    

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress