Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ

ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ

 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

       ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນກົມ ແອງຟອກມາຕິກ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ອົງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ພາຍຫລັງທີ່ດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28/9/2011 ແລະ ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ່ 104/ກວຕ, ລົງວັນທີ່ 10 ສິງຫາ 2011 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເພີ້ມເຕີມ, ສະບັບເລກທີ່ 448, ລົງວັນທີ່ 14 ຕຸລາ 2011; ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
         ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ ມູນຂ່າວສານຈຶ່ງໄດ້ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຕາມທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ນັບແຕ່ເວລາ ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ;

     

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ  ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ
ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ

 


ຮອງຫົວໜ້າ 
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 
ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສງດາລາວົງ
ຮອງຫົວໜ້າ 
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ຄື:
                           
1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
                           3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
                           4. ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ 
                           5. ສູນຂ່າວສານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
                           6. ສູນຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ແລະ  ເຕັກໂນໂລຊີ

                           7. ສູນບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ


                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

       


 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

        ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກຕຂ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ການວາງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ຂ່າວສານ, ບໍລິການ ໃນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ມາດຕາ 3.  ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກ ລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຄຸ້ມຄອງວຽກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສ້າງແຜນ, ສະຫລຸບ, ລາຍງານ, ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນດ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບວຽກການເງິນ, ອຸປະກອນຕັກນິກ ແລະພາຫະນະຊັບສິນ, ເລຂານຸການ-ພິທີການ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູມນຂ່າວສານ;

4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທີ່ງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະ ນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມ ທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

5. ເກັບກໍາ, ບັນທຶກ, ຢັ້ງຢຶນຜົນງານ ແລະ ຫົວຄິປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ວິໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ນໍາສະເໜີກະຊວງ ປະກາດກຽດຕິຄຸນ ແລະ ໃຫ້ບໍາເນັດລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

6. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ການນໍາກະຊວງຢ່າງປົກກະຕິ;

8. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກົມ ແລະ ກະຊວງ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

9. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢຶນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

10. ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ຢັ້ງຢຶນມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຈຳເປັນຕໍ່ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງວິທີ ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນການດໍາເນີນທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;

11. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແຜນຍຸດທະສາດ, ລະບຽດກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ໃນຂະ ແໜງການຂອງຕົນ;

12. ສ້າງຈິດສໍານຶກ ລວມທັງສ້າງຂະບວນການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣ ນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

13. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກໍານົດຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

14. ຮັບ, ສຶກສາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ກະຊວງ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ອອກ, ໂຈະ ຫລື ຖອນໃບອະນຸຍາດໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລືການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

15. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;

16. ເກັບກໍາ-ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເປັນສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບໃຊ້ແກ່ການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນໃນການພັດ ທະນາວຽກ ງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

17. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ບູລະນະຮັກສາລະບົບຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກ;

18. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

19. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ;

20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.

 

ມາດຕາ 4.  ຂອບເຂດສິດ

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

2. ອອກບົດແນະນໍາ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢຶນ, ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

3. ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ກະຊວງ ກ່າວເຕືອນ, ໂຈະ ຫລື ຍຸບເລິກບັນດາກິດຈະການ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

4. ສະເໜີກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນ ເຖິງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

5. ສະເໜີກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັ່ງຢຸດຕິການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫລື ມີການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ;

6. ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກ ງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ນໍາສະເໜີໃຫ້ບໍາເນັດລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຊອບແວຣ ແລະ ຮາດແວຣຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ດີເດັ່ນ;

8. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫລື ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ ຫລື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ, ປະຕິບັດ ວິໃນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຶ່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານຂອງກົມ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

9. ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ;

10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕາມແຜ່ນການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງ;

11. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອານຸສັນຍາ, ສັນຍາ, ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ກະຊວງ;

12. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມແລະສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ,ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫລືປະຈຳປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງກົມ ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍຄຳເຫັນຄະນະ ນໍາກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 

ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຕຶກ E – Government ເກົາຫລີຫລັງຕ່ຳ ຂ້າງຕຶກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 217706 ຕໍ່ 164
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://dit.most.gov.la/index.php/lo

ຕຶກ E – Government ເກົາຫລີຫລັງຕ່ຳ
ເບິ່ງແຜນທີ່ 

    

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ