Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ, ຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ທ່ານ ວຽງທອງ ອົງທະວີໄລ

ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

 

 

ທ່ານ ວຽງຄຳ ສິງສອນໄຊ 

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ


ທ່ານ ນາງ. ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ທ່ານ ນາງ. ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

                   

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ:

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກປະກອບ 4 ພະແນກ 4 ສູນ ດັ່ງນີ້:

      1. ພະແນກ ສັງລວມ;

      2. ພະແນກ ມາດຕະຖານ;

      3. ພະແນກ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້;

      4. ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ;

      5. ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແຫ່ງຊາດ;

      6. ສູນວັດແທກ;

      7. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

      8. ສູນຮອງຮັບແຫ່ງຊາດ

ຢູ່ບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນ ປະກອບມີໜ່ວຍງານ ຕາມພາລະບົດບາດໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງກົມ.

 


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກມວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກ ງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ແມ່ແບບວັດແທກ, ການກວດທຽບ, ກວດຄືນເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ວຽກງານສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.


ໜ້າທີ່:

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ປະຕິບັດມະຕິການຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

02. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

03. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່າງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາ ດ້ານລະບົບ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບວຽກງານວັດແທກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

04. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ, ແຜນສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ດ້ານວິຊາການ ຂອງກົມ, ນໍາໃຊ້ລາຍຮັບທາງວິຊາການຕາມລະບຽບການ ແລະ ຕາມການຕົກລົງໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

05. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ພັດທະນາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີກະຊວງອະນຸມັດປະກາດໃຊ້ ຕາມ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້;

06. ຄົ້ນຄວ້າ ຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ມາເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີກະຊວງ ອະນຸມັດປະກາດ ໃຊ້ຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້;

07. ຈັດຕັ້ງການຈົດທະບຽນ, ຈົດກົດລະຫັດສາກົນ (ບາໂຄດ) ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ, ການບໍລິການທີ່ສອດ ຄ່ອງກັບລະບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້;

08. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຢັ້ງຢືນ, ຮັບຮອງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າລວມທັງຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ຂອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຫ້ອງທົດລອງ, ກວດສອບບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ດຳເນີນງານທີ່ສອດຄອ່ງກັບຫຼັກການ, ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້;

09. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາອະນຸມັດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານ ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້;

10. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງທົດລອງ, ທົດສອບ ແລະ ການກວດທຽບໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວັດ ແທກ, ລະບົບການຖ່າຍ ທອດຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນ ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ;

11. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈຸດສອບຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ;

12. ສ້າງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ຖ່າຍທອດລະບົບແມ່ແບບມາດຕະຖານວັດແທກ ແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນຕ່າງໆທັງລະ ດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

13. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສໍານຶກ ລວມທັງສ້າງຂະບວນການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດ ຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ;

14. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ   ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທຸກການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກ;

15. ຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຮຽນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

16. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

17. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ,  ກໍານົດໜ້າທີ່,  ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງ ກັບວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກົມນັບທັງການ ປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດລະບຽບລັດຖະກອນ;

18. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພັນທະສາກົນດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ;

19. ພົວພັນຮ່ວມມືພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກ ການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ:

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນໍາ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຮັບຮອງ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງ ກວຕ;

02. ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຮາກຖານການຜະລິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມ ຄອງເຜີຍແຜ່ ແລະ ບໍລິການວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

03. ສ້າງເຄືອຂ່າຍຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

04. ສະເໜີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

05. ຕິດຕາມ, ກວດກາ,ວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດແທກ;

06. ອອກ, ໂຈະ, ຖອນ, ລົບລ້າງ ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ, ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ກົດລະຫັດສາກົນ (ບາໂຄດ) ປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ແມ່ແບບວັດ ແທກປະເພດ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ;

07. ສະເໜີ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິ ການຜະລິດເຄື່ອງມື ອຸປະກອນວັດແທກ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າທີ່ຂາດຄຸນນະພາບ, ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້;

08. ແຈ້ງໃຫ້ພື້ນຖານການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງ ຕົວຢ່າງຜະລິດ ຕະພັນສິນຄ້າ, ຕົ້ນແບບ, ບັນດາເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນວັດແທກ ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ;

09. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ;

11. ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;

12. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ດັດແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດ ແທກ;

13. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ໜ້າທີ່, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ແຮງງານຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

14. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

15. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

16. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາໂຄງການ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

17. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

01. ເຮັດວຽກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

02. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

03. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລັດຖະບານກໍ່ຄື ຂອງກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກເປັນທິດທາງ;

04. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມເພື່ອສະຫຼຸບຕີ ລາຄາ ແລະ ກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

05. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 

 

        ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ


                ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່, ກິໂລແມັດ 14

                ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ

                ບ້ານ ດ່ານຊ້າງ, ເມືອງ: ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

                ໂທ: (+58621) 732371

                ແຟັກ: (+85621) 732331

                ຕູ້ ປ.ນ: 2279

                ອີເມວ:

                ເວັບໄຊ: www.laostandards.gov.la

                          www.laostandards.com

                          www.laostandards.org               


             

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress