Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
                                                                

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ນາງ. ປອ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ທ່ານ ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ
ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

 

 ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ  ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ


ທ່ານ ນາງ. ສີດາ ຢູຕຼີຈັນທະຈັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 

ທ່ານ ນາງ. ສີດາ ຢູຕຼີຈັນທະຈັກ
  ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                           ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ 8 ພະແນກ 1 ສູນ ຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ  

                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ
                           3. ພະແນກ ສິດທິບັດ
                           4. ພະແນກ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິ່ນກຳເນິດ

                           5. ພະແນກ ປົກປ້ອງພັນພືດ
                           6. ພະແນກ ລິຂະສິດ 
                           7. ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ
                           8. ພະແນກ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

                           9. ສູນບໍລິການ ຊັບສິນທາງປັນຍາ.

                          

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຊປສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດ ທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຊື່ການຄ້າ, ຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ຖິ່ນກຳເນີດ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ພັນພືດໃໝ່, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລິຂະສິດ, ລວມທັງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ, ການບໍລິການ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວ ກັບວຽກງານທີ່ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.

 

ໜ້າທີ່

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ປະຕິບັດມະຕິການຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

02. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

03. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີກະຊວງ ອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ, ນິຕິກຳ ແລະ ລະ ບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົປ້ອງ ຊັບສິນ ທາງປັນຍາ;

04. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ-ຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຄົນລາວເຂົ້າສູ່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາຕໍ່ຍອດເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເກີດມີນະວັດຕະກຳ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ກະຊວງ;

05. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ນຳສະເໜີ ກະຊວງມີຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ;

06. ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ວຍການຈັດສຳມະນາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ດ້ວຍວິທີການອື່ນໆ ລວມທັງການສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

07. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດຄົ້ນ, ການກວດສອບ ແລະ ພິຈາລະນາ ການອອກສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ການຈົດທະບຽນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແບບອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຖິ່ນກຳເນີດ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ພັນພືດໃໝ່ ແລະ ການອອກໜັງສືຮັບຮອງການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງ ກັບລິຂະສິດ, ພ້ອມທັງບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ;

08. ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບຄອມພີວເຕີ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

09. ຮັບພິຈາລະນາ ຄໍາສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຮຽນ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ທາງດ້ານບໍລິຫານຕາມໜ້າທີ່ ຂອງກົມ ແລະ ຕາມທິດຊີ້ ນຳຂອງກະຊວງ;

10. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການກວດກາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

11. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານທັງຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

12. ເກັບກຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນງານຂອງບຸກຄົນ, ນິິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພ້ອມທັງນຳ ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາປະຕິບັດ ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນ;

13. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

14. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແຜນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ດ້ານວິຊາການຂອງກົມ ໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງ;

15. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

16. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຂອງສັນຍາສອງຝ່າຍ ຫຼື ພາກພື້ນ ຫຼື ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັສິນທາງປັນຍາ, ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສັນຍາ ຫຼື ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;

17. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ໂຄງການສະ ເພາະຂອງກົມ;

02. ສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອຂໍສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ບັນດາພະແນກວິຊາການ ແລະ ສູນບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ, ລວມທັງຄະນະກຳມະການປະ ສານງານຮ່ວມຕ່າງໆ;

03. ສະເໜີ ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປົດຕຳແໜ່ງ, ໃສ່ວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບ ເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ;

04. ຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ;

05. ອອກບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຮັບຮອງ, ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຕາມການເຫັນດີ ແລະ ມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

06. ຮຽກໂຮມປະຊຸມພາຍໃນກົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຕາມການເຫັນດີ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

07. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຕ່າງໆ;

08. ພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ, ລວມທັງສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ພົວ ພັນເຖິງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

09. ອອກ, ໂຈະ, ຖອນ ຫຼື ລົບລ້າງ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະ ກຳ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິ່ນກຳ ເນີດ, ພັນພືດໃໝ່ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກະຊວງ;

10. ສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສິດອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການລະເມີດ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ ເປັນທຳ, ເພື່ອແກ້ໄຂ ຫຼື ມີມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ;

11. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີ ແລະ ມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການຂໍອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງບັນດາຕົວແທນຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ;

13. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຈາກກະຊວງ ແລະ ຂຶ້ນແຜນນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການຈາກການບໍລິການ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ ທະນາວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນກົມ;

14. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງ ປັນຍາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

15. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຮຽນ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

16.ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ;

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

01. ເຮັດວກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

02. ເຮັດວກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບ,ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

03. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນທິດທາງ;

04. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມເພື່ອ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

05. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບ ປຸງວຽກງານຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດ ໃສ.

 

ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 
    ແຟັກ: (+85621)
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: @most.gov.la
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress