Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ
ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

  

ທ່ານ ນາງ ຄຳຍອງ ສີຈັນທະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າ 
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ທ່ານ ວິໄລສອນ ບຸບຜາລັດ ຮອງຫົວໜ້າ  ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012 

ທ່ານ ວິໄລສອນ ບຸບຜາລັດ
ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

                   

 

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ 2 ສູນ ຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
                           3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີ
                           4. ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ນະວັດຕະກຳ
                           5. ພະແນກ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນເຕັກໂນໂລຊີ

                           6. ສູນສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ

                           7. ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊັ້ນສູງ.

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 


ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

           ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ກຕນ”, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖິຕິ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ.


ໜ້າທີ່

 1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຂອງກົມ ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່າງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຢູ່ຂະແໜງການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ຫັນປະເທດໃຫ້ເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.

4. ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ບັນດາຂະ   ແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການສ້າງຈິດສຳ ນຶກ ແລະ ການສ້າງຂະ ບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຕາມໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

5. ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີ ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ສຳລັບການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

6. ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດ, ການນຳໃຊ້, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.

8. ສົ່ງເສີມ ນຳໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ເຂົ້າສູ່ການສູ່ການຜະລິດ ແລະ ຕໍ່ຍອດຜະລິດຕະພັນ.

9. ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

10. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

11. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ພ້ອມທັງ ລາຍງານ ສະພາບການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ການນຳ ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

12. ສືກສ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີກະຊວງ ອອກຫລື ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດຳເນີນການບໍລິການ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

13. ຕິດຕາ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະບຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະ ໂຍບາ, ແຜນຍຸດທະສາ, ນະໂຍ ບາ, ກົດໝາ, ລະບຽບກາ, ແຜນກາ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນ.

14. ຮັບ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ກວຕ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

15. ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການຕີລາຄາປະເມີນ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຶ່ນໆ.

16. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

17. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສາກົນ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ.

18. ພົວພັນຮ່ວມມື ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ບົນພື້ນ ຖານຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ.


ຂອບເຂດສິດ

1. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

2. ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ນຳສະເໜີ ກວຕ ກ່າວເຕືອນ, ຢັບຢັ້ງ ແລະ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດາກິດຈະການທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

3. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຍ້ອງຍໍ, ໃຫ້ບຳເດັດ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ປະຕິບັດວິໃນ ແລະ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຕໍ່ພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ສັນຍາແຮງງານ ຂອງກົມຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

5. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ.

6. ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຕາມແຜນການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງ.

7. ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຈາກກະຊວງ.

8. ຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານການນຳ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ ຕະກຳໃນຂັ້ນຕ່າງໆ.

9. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກງານ

 1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.

2. ເຮັດວຽກງານມີການກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອລລາຍງາຍສ່ອງແສງ ຢ່າງເຂັ້ມງອດ.

3.ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ, ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິ.


ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ IV, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຖະໜົນ ສີດຳດວນ

ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+85621) 213470
ແຟັກ: (+85621) 213472
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ