Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ
ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

  

ທ່ານ ນາງ ຄຳຍອງ ສີຈັນທະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າ 
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ທ່ານ ວິໄລສອນ ບຸບຜາລັດ ຮອງຫົວໜ້າ  ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ວິໄລສອນ ບຸບຜາລັດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ


ທ່ານ ແສງຈັນ ພະໄຊຍະແສງ
ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

                   

 

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ 2 ສູນ ຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
                           3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີ
                           4. ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ນະວັດຕະກຳ
                           5. ພະແນກ ສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ

                           6. ສູນສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ

                           7. ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊັ້ນສູງ.


                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ກຕນ, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖິຕິ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະ ກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນ ໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

4. ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີ ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແລະ ການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ;

5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຢູ່ຂະແໜງການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທຸ ລະກິດຕ່າງໆ;

6. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງແລະຍົກລະດັບບຸກຄະລະກອນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມ ທັງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສ້າງຂະບວນ ການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຕາມໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;

7. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາ, ການຖ່າຍທອດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

8. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານນະວັດຕະກຳເປັນຕົ້ນ: ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະໜອງຂໍ້ມູນກວດສອບ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນ ການ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ;

9. ໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນ, ກວດສອບ, ທົດສອບ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກໂນໂລຊີ ລະດັບສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອື່ນ;

10. ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ, ຂໍ້ມູນດາວທຽມ ເປັນຕົ້ນ: ການສືບຢັ່ງທາງໄກ (RS) ລະບົບຂໍ້ມູນພູມິສາດ (GIS) ແລະ ລະບົບຈຸດພິກັດລວມ (GPS);

11. ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ;

12. ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ;

13. ຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

14. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດ ແລະ ປັບປຸງບັນຊີປະເພດເຕັກໂນໂລຊີ ສົ່ງເສີມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ເກືອດຫ້າມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

15. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະ ກໍາ ພ້ອມທັງ ລາຍງານ ສະພາບການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ການນຳ ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

16. ສຶກສາ ແລະ ພິຈາລະນາ ອອກ ຫລື ຖອນ ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

17. ຕິດຕາ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາ, ແຜນຍຸດທະສາ,ກົດໝາລະບຽບກາ, ແຜນກາ, ແຜນງານແລະ ໂຄງການໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນ;

18. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີກະຊວງ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ;

19. ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ - ຕະຫຼາດນັດ ເຕັກໂນໂລຊີ ( LAO – TECHMART ) ແລະໃຫ້ລາງວັນ ແກ່ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

20. ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງສູນບົ່ມເພາະເຕັກໂນໂລຊີ, ຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໃໝ່ ( StartUp )ແລະ ກິດຈະກຳ ອື່ນ;

21. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

22. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສາກົນ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;

23. ພົວພັນຮ່ວມມື ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ ເຫລືອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ບົນພື້ນຖານຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

24. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

2. ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ນຳສະເໜີ ກວຕ ກ່າວເຕືອນ, ຢັບຢັ້ງ ແລະ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດາກິດຈະການທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

3. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຍ້ອງຍໍ, ໃຫ້ບຳເນັດ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ປົດຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ປະຕິບັດວິໃນ ແລະ ປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍອື່ນໆຕໍ່ພະນັກງານ ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ສັນຍາແຮງງານ ຂອງກົມຕາມລະບຽບຫຼັກການ;

5. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍ ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ;

6. ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຕາມແຜນການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງ;

7. ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຈາກກະຊວງ;

8. ຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານການນຳ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນຂັ້ນຕ່າງໆ;

9. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວຽກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ   ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແມ່ນຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືຂອງກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ,3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ປະຈຳປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມ ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາ ການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະປອດໃສ.

 

ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ IV, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຖະໜົນ ສີດຳດວນ

ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+85621) 213470
ແຟັກ: (+85621) 213472
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress