Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ກົມວິທະຍາສາດ (ກວ)

ກົມ ວິທະຍາສາດ

 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ 

         ສະພາບຄວາມເປັນມາ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີຈຸດເລີ່ມ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊື່ງໃນເວລານັ້ນ ເອີ້ນຊື່ວ່າ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ຊື່ງນອນໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງວິຊາການ ຂອງຄະນະກຳມະການ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ແຫ່ງລັດ. ໃນເວລາຕໍ່ມາການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນກ້າວໆ ມາຮອດຊຸມປີ 1988 ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເປັນກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕສ ຫຼື STEA ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 68/ນຍ. ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ ໂດຍແຍກເອົາວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມອອກແລ້ວປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕຊ ຫຼື NAST ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007. ໃນເວລານັ້ນ, ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ນອນໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອວຕຊ ໂດຍໄດ້ມີຜົນງານປະກອບສ່ວນສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2010 ມາເປັນທິດທາງ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຫຼັ້ງຈາກນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ພຽງ 4 ປີ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ອີກຄັ້ງ. ໂດຍໄດ້ຍົກລະດັບ ຈາກອົງການໃນເມື່ອກ່ອນ ສ້າງຕັ້ງມາເປັນ ກະຊວງວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011ຈາກນັ້ນມາ ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ແຍກການເຄື່ອນໄຫວວຽກວີຊາການ ອອກເປັນ 2 ກົມວິຊາການໃຫມ່ ແລະ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ "ກົມວິທະຍາສາດ" ໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍມີລາຍລະອຽດຂອງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ບໍລິຫານງານຂອງກົມ ວິທະຍາສາດ  ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ
ຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ

  ທ່ານ ດຣ. ສີພອນ ແສງສຸລິຈັນ   ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012
ທ່ານ ປອ. ສີພອນ ແສງສຸລິຈັນ
 ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ
 ທ່ານ ນາງ ດຣ. ແກ້ວວີວອນ ອຸດທະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ປອ. ນາງ ແກ້ວວີວອນ ອຸດທະຈັກ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ

                   

 

             ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                          ກົມວິທະຍາສາດປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
                           3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
                           4. ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ 
                           5. ພະແນກສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

                           6. ພະແນກ ວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍ


                  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
               

 

 

ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ

                   ກົມວິທະຍາສາດຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກວ, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ-ສົ່ງເສີມພັດທະນາ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກງານຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ໃນ ສປປ ລາວ.


ໜ້າທີ່

1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ;ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ລະອຽດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ, ໂຄງ ການສະເພາະດ້ານວຽກງານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່າງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍ, ວິໄສທັດ-ແຜນຍຸດທະສາດແລະນິຕິກຳຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະ ນາດ້ານວິທະຍາສາດພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງບັນດານິຕິກໍາ, ຂໍ້ກໍານົດ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ;

4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ບຽບການຕ່າງໆ ຂອງອົງການພະລັງານປະລະມະນູສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິກຟິກ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງ;

5. ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີການນໍາກະຊວງ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ທິດທາງພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືວິຊາການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະນີວເຄຼຍ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນງານ, ແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;

6. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງລາຍ ງານສະພາບການ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການ ນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ, ຢັ້ງຢືນຜົນງານແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ-ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ນຳສະເໜີ ກະຊວງປະກາດກຽດ ຕິຄຸນ ແລະ ໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

8. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງ ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ;

9. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລວມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກ, ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນດ້ານວິທະຍາສາດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດ;

10. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

11. ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງ ການໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນ;

12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການກຳນົດຫົົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ;

13. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ກອງເລຂາ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບພະລັງງານປະລະມະນູ ເພື່ອການຮ່ວມມືກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ (IAEA);

14. ຮັບ, ສຶກສາ, ພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີກະຊວງແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ,ຈົດທະບຽນ, ອອກຫລື ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະ ຍາສາດ ຂອງບຸກຄົນຫລືການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະການທີ່ນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ;

15. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;

16. ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງ ຮັບໃຊ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາປະເທດ;

17. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

18. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍ ເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນ ການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມ;

2. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ບົດວິພາກຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

3. ກວດກາ, ຕີລາຄາແລະນຳສະເໜີກະຊວງກ່າວເຕືອນ, ໂຈະຫລືຍົກເລີກບັນດາກິດຈະການທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ;

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫລືປັບປຸງ, ຍົກເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ ເລື່ອນຂັ້ນ, ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານຫລືແຮງງານ ຊົ່ວຄາວ; ປະຕິບັດ ວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການ ຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

5. ນຳສະເໜີໃຫ້ບຳເນັດ ລາງວັນແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ, ບຸກຄົນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ;

6. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ;

7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກ ງານການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

9. ຮຽກໂຮມແລະຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາຝຶກອົບຮົມອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວິທະຍາ ສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ສ້າງລະບົບສະຖິຕິ, ເກັບຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະວິທະຍາ ສາດນີວເຄຼຍ; ໃຫ້ບໍລິການວິທະຍາສາດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

11. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

12. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຫລືປະຈຳປີເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ຄະນະກົມ ກໍຄືຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ອອ້ມຂ້າງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນ ຄະນະນໍາ ກະຊວງ;

5.ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງ່ນຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

       

        ວຽກງານບໍລິຫານ

        ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມວິທະຍາສາດ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 129
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ:  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://dos.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ

1 ນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 3541
2 ຄາດຄະເນ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງກົມວິທະຍາສາດ 5128
3 ໂຄງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມສາມາດ ການປະຕິບັດວຽກງານລະດັບຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດ ພັນທະພາຄີ ອົງການ IAEA ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍເກືອດຫ້າມນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີ (CWC) 4659
4 ໂຄງການ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2020 4912
5 ໂຄງການ ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາສ່າດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຂີ 4748
6 ໂຄງການ ສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ສະຖິຕິ, ວິໄຈ ແລະ ກຳນົດຕົວຊີວັດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ວິທະຍາສ່າດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 8464