Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ກົມວິທະຍາສາດ (ກວ)

ກົມ ວິທະຍາສາດ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ 

         ສະພາບຄວາມເປັນມາ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີຈຸດເລີ່ມ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊື່ງໃນເວລານັ້ນ ເອີ້ນຊື່ວ່າ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ຊື່ງນອນໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງວິຊາການ ຂອງຄະນະກຳມະການ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ແຫ່ງລັດ. ໃນເວລາຕໍ່ມາການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນກ້າວໆ ມາຮອດຊຸມປີ 1988 ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເປັນກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕສ ຫຼື STEA ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 68/ນຍ. ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ ໂດຍແຍກເອົາວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມອອກແລ້ວປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕຊ ຫຼື NAST ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007. ໃນເວລານັ້ນ, ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ນອນໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອວຕຊ ໂດຍໄດ້ມີຜົນງານປະກອບສ່ວນສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2010 ມາເປັນທິດທາງ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຫຼັ້ງຈາກນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ພຽງ 4 ປີ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ອີກຄັ້ງ. ໂດຍໄດ້ຍົກລະດັບ ຈາກອົງການໃນເມື່ອກ່ອນ ສ້າງຕັ້ງມາເປັນ ກະຊວງວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011ຈາກນັ້ນມາ ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ແຍກການເຄື່ອນໄຫວວຽກວີຊາການ ອອກເປັນ 2 ກົມວິຊາການໃຫມ່ ແລະ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ "ກົມວິທະຍາສາດ" ໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍມີລາຍລະອຽດຂອງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ບໍລິຫານງານຂອງກົມ ວິທະຍາສາດ  ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ

  


 

ທ່ານ ບຸນຍົງ ສຸວັນນະ

ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ

 

             

            ທ່ານ ນ. ກົງໃຈ ພິມມະກອງ

               ຮອງຫົວໜ້າວິທະຍາສາດ

 

                   

             ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                          ກົມວິທະຍາສາດປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
                           3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
                           4. ພະແນກ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ
                           5. ພະແນກ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ

                           6. ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດ


                  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມວິທະຍາສາດຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: "ກວ" ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ-ສົ່ງເສີມພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.

 

ໜ້າທີ່

          ກົມວິທະຍາສາດມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍ, ວິໄສທັດ-ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ;

3. ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີການນໍາກະຊວງ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ທິດທາງພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືວິຊາການໃນຂົງ ເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານວິທະຍາສາດ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນງານ, ແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.

4. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງລາຍງານ ສະພາບການທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ການນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

5. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ, ຢັ້ງຢືນຜົນງານ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ນຳສະເໜີກະຊວງປະກາດກຽດຕິຄຸນ ແລະ ໃຫ້ບຳເນັດລາງວັນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

6. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງ ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ;

7. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນດ້ານວິທະຍາສາດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດ;

8. ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະ ຄໍາແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;

9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງການດຳເນີນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

10. ສ້າງເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືທາງດ້ານວິຊາການ ລວມທັງໃຫ້ການບໍລິການຄົ້ນຄ້ວາເອກກະສານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ສົ່ງເສີມພັດ ທະນາ ແລະ ບໍລິການວິ ທະຍາສາດ;

11. ເປັນກອງເລຂາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສິ-ນີວເຄຼຍ; ພ້ອມທັງ ເປັນຈຸດປະສານງານລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກ ພື້ນທາງດ້ານ ເຕັກ ນິກ-ວິຊາການ ເພື່ອການຮ່ວມມື ກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ (IAEA);

12. ຮັບ, ສຶກສາ, ພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີກະຊວງແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ອອກ ຫລື ຖອນໃບຢັ້ງຢືນການດຳເນີນວຽກງານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງບຸກຄົນ ຫລືການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດ;

13. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍທີ່ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;

14. ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານ ວິທະຍາສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງ ຮັບໃຊ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາປະເທດ;

15. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

16. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການ ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ;

17. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ກົມວິທະຍາສາດ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພັກແລະລັດຖະບານ ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະໂຄງ ການສະເພາະ ຂອງກົມ;

2. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ-ເອກສານຄູ່ມືທາງດ້ານວິຊາການ,ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນແລະຮຽກໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມພັດທະນາວິທະຍາສາດທໍາມະ ຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ -ເຕັກໂນໂລຊີນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

3. ຕິດຕາມ-ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ນຳສະເໜີກະຊວງ ກ່າວເຕືອນ,ໂຈະຫລື ຍົກເລີກບັນດາກິດຈະການ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີ ຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດ ພັນກັບວິທະຍາສາດ; ການນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນີວເຄຼຍ ເພື່ອການພັດທະນາ;

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫລືປັບປຸງ, ຍົກເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງເລື່ອນຊັ້ນເລື່ອນຂັ້ນ, ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານຫລືແຮງງານຊົ່ວຄາວ; ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານຂອງຕົນບົນພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການ ຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

5. ນຳສະເໜີໃຫ້ບຳເນັດລາງວັນແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ, ບຸກຄົນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາດີເດັ່ນດ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະ ຊາດ;

6. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ;

7. ຄຸ້ມຄອງແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຂະແໜງການ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍາສາດ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດ ໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີນີວເຄຼຍ ເພື່ອການພັດທະນາຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

9. ຮຽກໂຮມແລະຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້;

10. ເຕັກໂນໂລຊີນີວເຄຼຍ ຂອງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

11. ສ້າງລະບົບສະຖິຕິ, ເກັບຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ, ບົດລາຍງານ ແລະ ຂ່າວສານວິທະຍາສາດ; ໃຫ້ ບໍລິການວິທະຍາສາດ, ພ້ອມທັງ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງຈິດ ສໍານຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

12. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທະ ຍາສາດນີວເຄຼຍຕາມ ການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

13.ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

     ກົມວິທະຍາສາດ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານ ຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາ ແລະກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍ ງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິ.

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວິທະຍາສາດໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນດີ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ປະຈຳປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມ ເພື່ອ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ.

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 

        ວຽກງານບໍລິຫານ

        ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມວິທະຍາສາດ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                ຖະໜົນ ສີດຳດວນ

    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

    ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 129
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ:  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://dos.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ

1 ນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 5139
2 ຄາດຄະເນ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງກົມວິທະຍາສາດ 6030
3 ໂຄງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມສາມາດ ການປະຕິບັດວຽກງານລະດັບຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດ ພັນທະພາຄີ ອົງການ IAEA ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍເກືອດຫ້າມນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີ (CWC) 5645
4 ໂຄງການ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2020 6195
5 ໂຄງການ ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ດ້ານວິທະຍາສ່າດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຂີ 5773
6 ໂຄງການ ສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ສະຖິຕິ, ວິໄຈ ແລະ ກຳນົດຕົວຊີວັດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ວິທະຍາສ່າດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 9770
 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress