Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
                                            ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ວົງດາລາ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

ທ່ານ ຈິດຕະພົງ ອະຄະວົງ
  ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

ທ່ານ ພູທະນູທອງ ໄຊສົມບັດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

 

ທ່ານ ບຸນທັນ ວົງຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິ
                           3. ພະແນກ ປະເມີນຜົນ
                           4. ພະແນກ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ                                     

                           5. ພະແນກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ

                         
                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

        ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຜຮສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານ ແຜນການ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮ່ວມມື ໃນຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່

        ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນ ການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

3. ເປັນເສນາທິການແລະຈຸດປະສານງານ ໃຫ້ກະຊວງ ໃນວຽກງານແຜນການ, ປະເມີນຜົນ       ແລະ ຮ່ວມມື;

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມແລະສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແຜນການ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮ່ວມມືພ້ອທັງສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການໄລຍະສັ້ນ (ປະຈຳປີ) ແລະ ແຜນການໄລຍະກາງ (ແຜນ 5 ປີ) ຂອງກະຊວງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳ3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ, 5 ປີ;

6. ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຜນການ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮ່ວມມື;

7. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ບັນດາສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແຜນງານການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອກຳນົດຜນການຮ່ວມມືໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ;

8. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານເນື້ອໃນຕໍ່ການພົບປະ, ການປະຊຸມ, ການເຈລະຈາ, ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ເອກະ ສານຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະເຮັດບົດບັນທຶກ ຫຼື ເຊັນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມ ການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

9. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ;

10. ສຶກສາ, ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານຂອງກົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ.

          ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອບເຂດສິດມີ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ,ບົດແນະນໍາ ແລະ ໜັງສືທາງລັດຖະການຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງກົມ; 

2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ຫລື ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ໃສ່ວິໄນ, ປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກົມ;

4. ເຂົ້າຮ່ວມ, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານການຮ່ວມມື ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມ ການຕົກລົງຂອງກະຊວງ;

5. ຮຽກເຊີນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮ່ວມມື ຕາມການຕົກລົງ ຂອງກະຊວງ;

6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;

7. ພົວພັນ, ປະສານ, ທວງຖາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດສະຫຼຸບ, ບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະ ເອກະ ສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື;

8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື;

9. ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານວິຊາສະເພາະພາຍໃນກົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

10. ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ;

11. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວຽກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ,          

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ແມ່ນຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄື ຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມ ເພື່ອ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


ວຽກງານບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 134
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ:  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress