Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ກວດກາ

ກົມ ກວດກາ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ
pdf-icon

 


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມກວດກາ 

 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 herseng

ທ່ານ ເຮີເຊັງ ເຢຍປໍເຮີ
ຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ

 

ທ່ານ ສົມຫວາດ ໂພທິສັດ
  ຮອງຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                          ກົມກວດກາປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ
                           3. ພະແນກ ກວດກາການບໍລິຫານລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
                           4. ພະແນກ ກວດກາພັກ 
                           5. ພະແນກ ນິຕິກຳ

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມກວດກາ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກກ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີ ຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດພາຍໃນກະຊວງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່:

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;

3. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

4. ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ ກັບກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີນິຕິກໍາຂອງກະຊວງ;

5. ຈັດຕັ້ງການສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຂອງກະຊວງ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ, ຜົນການ ກວດກາ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງລັດວາງອອກ;

6. ຮັບ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະ ຊວງ;

7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາປະຕິບັດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອ ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

8. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກສາຍຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມີການ ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ;

9. ກວດກາການເງິນຂອງພັັັກເຊັ່ນ: ເງິນສະຖິຕິ, ເງິນສະໜັບສະໜູນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລາຍຮັບ ອື່ນໆ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄະນະພັກກະຊວງ;

10. ກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໃນການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ-ລາຍຮັບ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ;

11. ກວດກາການປະຕິບັດໂຄງການ, ແຜນງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນ, ເງິນກອງທຶນ, ເງິນກູ້ຢືມ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ;

12. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມປະເມີນຜົນ, ລາຍງານ, ສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາ ເພື່ອນຳສະເໜີລາຍງານຕໍ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ແລະ ຄະນະກວດກາສູນກາງ;

13. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ:

1. ສະເໜີຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ຕົກລົງດຳເນີນການກວດກາຕໍ່ການຈັດຕັ້ງລັດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ;

2. ສະເໜີຕໍ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ເພື່ອພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກສາຍຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ວາງອອກທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັດກັບແນວທາງກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈາກບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດວຽກ ງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

4. ຮຽກເຊີນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກະຊວງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຊີ້ແຈ້ງອະທິບາຍ;

5. ສະເໜີຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ໂຈະຊົ່ວຄາວການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງການກວດກາ, ຖ້າຫາກ ເຫັນວ່າຈະເປັນອຸປະສັກໃຫ້ການກວດກາ;

6. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາສະເພາະກິດ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ພົວພັນເຖິງຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍໃນຂະແໜງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກໍາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ ເພື່ອສ່ອງແສງລາຍງານ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຮູບການການປະຕິບັດວິໄນໃນລະດັບຕ່າງໆ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ, ພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ພັກ-ລັດ;

9. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ກອງປະຊຸມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວ ພັນກັບວຽກງານກວດກາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບສິດຂອງ ກະຊວງ;

11. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງກົມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍຄຳເຫັນຄະນະນຳ ກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 

 


ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມກວດກາ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ  , ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 
    ແຟັກ: (+85621) 
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.doi.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມກວດກາ