Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ກວດກາ

ກົມ ກວດກາ

                                                               ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມກວດກາ 

 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 herseng

ທ່ານ ເຮີເຊັງ ເຢຍປໍເຮີ
ຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ

                   

 

                                                                                     

ທ່ານ ສົມຫວາດ ໂພທິສັດ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                          ກົມກວດກາປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ
                           3. ພະແນກ ກວດກາການບໍລິຫານລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
                           4. ພະແນກ ກວດກາພັກ 
                           5. ພະແນກ ນິຕິກຳ


                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

    ກົມກວດກາ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກກ”ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ ທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາພັກ ແລະ ກວດກາລັດ, ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຄຳສະເໜີ ຂອງສະ ມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.


ໜ້າທີ່:

             ກົມກວດກາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປະຕິບັດ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ;

3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ;

4. ເຂົ້າຮ່ວມ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

5. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບກົມ, ສະຖາບັນໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງກະຊວງ;

6. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຈັດຕັ້ງການສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ ເມືອງໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ;

7. ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ເລຂາ ຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບສະມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນ ທີ່ມີການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;

8. ປະສານສົມທົບກັບກົມກວດກາຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີການພົວພັນກັບ ກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

9. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກສາຍຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີການລະ ເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;

10. ກວດກາການເງິນຂອງພັັັກເຊັ່ນ: ເງິນສະຖິຕິ, ເງິນສະໜັບສະໜູນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກ ກະຊວງ;

11. ກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໃນການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ-ລາຍຮັບ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ;

12. ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດໂຄງການ, ແຜນງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນ, ເງິນກອງທຶນ, ເງິນກູ້ຢືມ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ການຊຳລະໜີ້ສິນ ແລະ ການປະ ຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ;

13. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ລາຍງານ, ສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາ ເພື່ອນ ສະເໜີລາຍງານ ຕໍ່ເລຂາຄະນະພັກ,ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານຄະ ນະກວດກາສູນກາງພັກອົງການກວດກາລັດຖະບານ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາ;

14. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ:

           ກົມກວດກາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ສະເໜີຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ຕົກລົງດຳເນີນການກວດກາຕໍ່ການຈັດຕັ້ງລັດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄວາມຮັັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ;

2. ສະເໜີຕໍ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ເພື່ອພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກສາຍຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງວາງອອກທີ່ ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັດກັບແນວທາງກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈາກບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງ ຄົມ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂົງເຂດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

4. ຮຽກເຊີນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກະຊວງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຊີ້ແຈ້ງອະທິບາຍ;

5. ສະເໜີຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ໂຈະຊົ່ວຄາວການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງການກວດກາ, ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຈະເປັນອຸປະສັກໃຫ້ການກວດກາ;

6. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາສະເພາະກິດ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ພົວພັນ ເຖິງຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍໃນຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ ເພື່ອສ່ອງແສງລາຍງານຕໍ່ ຂັ້ນເທິງ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຮູບການການປະຕິບັດວິໄນໃນລະດັບຕ່າງໆ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;

9. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ກອງປະຊຸມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານກວດກາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ;

10. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບສິດຂອງກະຊວງ;

11. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກແບບມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແມ່ນຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນ  ແຕ່ລະໄລຍະຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືຂອງກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານ ກວດກາເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະ ປະຈຳປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງ          ເປັນປົກກະຕິ.

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມກວດກາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


ວຽກງານບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມກວດກາ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ  , ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 
    ແຟັກ: (+85621) 
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.doi.most.gov.la

ເບິ່ງແຜນທີ່


 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມກວດກາ