Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

 

 

 

 ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ

 
ທ່ານ ນາງ ໂສດາ ລາຊາສິມມາ
ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
 

ທ່ານ ປອ. ສົມຈິດ ປະເສີດສັກ
  ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ທ່ານ ນາງ ສຸພາລັກ ສີລາເພັດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

           ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
                           3. ພະແນກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
                           4. ພະແນກ ນະໂຍບາຍພະນັກງານ 
                           5. ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
                           6. ສູນຝຶກອົບຮົມ

 
          ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

                  Organization Chart

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ‘’ ກຈພ ‘’ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ການຈັດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນ ວຽກລະອຽດຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ສ້າງແແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງກົມ;

3. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ສຳນວນເອກະສານຊີວະປະຫວັດ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ, ຄຸ້ມຄອງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄປ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງກົມ;

6. ກຳນົດ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ກະຊວງ ແລະ ພະແນກ ການສາຍ ຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ;

7. ພົວພັນປະສານງານ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງ ຄົ້ນຄວ້າວິທີ ການສອບເສັງຄັດເລືອກ, ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ພິຈາລະນາ ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ໂຍກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ໝູນວຽນຕຳແໜ່ງ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ, ການກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງ ພະນັກງານ, ການອອກພັກຜ່ອນຮັບບຳເນັດ-ບຳນານ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ຄະນະປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ, ຄະນະ ກຳມະການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ນາມມະຍົດ ນັກວິທະຍາສາດ-ນັກ ວິຊາການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;

10. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ;

11. ພັວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນ ບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາ ກອນ;

12. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

1. ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳຕ່າງໆ ທີ່ນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບ ຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ;

2. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງກົມ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ ຮັບການອະນຸມັດ;

3. ພົວພັນດ້ານວິຊາການກັບກົມຕ່າງໆ ຂອງ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນ ກາງພັກ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຂະແໜງ ການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ;

4. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ພະແນກສາຍຕັ້ງ, ຫ້ອງການເມືອງ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ແລະ ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ;

5. ຮຽກໂຮມ, ຈັດຕັ້ງການປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງກົມ;

6. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ແລະ ພະນັກງານ; ຈັດວາງ, ຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຂອງ ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳ ກະຊວງ;

7. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມເພື່ອພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ພາຍໃນຂະແໜງ ວິທະ   ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນ;

8. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຕາມການມອບ ໝາຍ ຂອງກະຊວງ;

9. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນ, ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ;

10. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ຄະນະນຳກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພຶ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກງານ ມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນ ໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍຄຳເຫັນ ຄະນະນຳກະຊວງ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອ ປັບປຸງວຽກງານ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.

 


ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 
    ແຟັກ: (+85621)
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ