Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

 

 

ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ, ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

 ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ

ທ່ານ ນາງ ສຸພາລັກ ສີລາເພັດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

 

ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງລໍຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

           ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

                           2. ພະແນກ ສັງລວມ
                           3. ພະແນກ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງກົນຈັກ
                           4. ພະແນກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
                           5. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ
                           6. ພະແນກ ທ້ອງຖີ່ນ


 
          ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

ຕັ້ງແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຈພສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ວຽກງານນະໂຍບາຍ, ການຍ້ອງຍໍ, ວຽກງານເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ວຽກພັກວຽກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.

ໜ້າທີ່

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ເປັນລະອຽດຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ;

3. ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຮອງ;

4. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສະເໜີຄະນະນຳ ຮັບ ຮອງປະກາດໃຊ້ຕາມລະບຽບການ;

5. ເກັບກຳ, ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

6. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ກ່ຽວກັບວຽກພັກ, ວຽກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;

7. ຄົ້ນຄວ້າ ຄັດເລືອກ, ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການບັນຈຸສັບຊ້ອນ, ການຍົກຍ້າຍ, ການໝູນວຽນຕຳແໜ່ງ, ການຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໃນ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ ເພື່ອສະເໜີການນຳພິຈາລະນາ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;

8. ຄົ້ນຄວ້າໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ມາດຕະຖານພະນັກງານ,ການກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ຕຳແໜ່ງງານພາຍໃນກົງຈັກ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

9. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງ;

10. ປະສານ, ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ;

11. ຕິດຕາມ, ເກັບກຳສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

12. ສະຫລຸບ, ສັງລວມ,ສ້າງແຜນ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງກົມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ນຳເອົາທິດຊີ້ນຳ ຂອງຂັ້ນເທິງລົງມາເຜີຍແຜ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມີສິດດັ່ງນີ້:

1. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງພິຈາລະນາ;

2. ອອກບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ, ສະເໜີ ແລະ ຢັ້ງຢືນເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

3. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາດັດແປງ, ງົດການປະຕິບັດ ຫຼື ລົບລ້າງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ການສ້າງຕັ້ງ, ການປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ ການສະເໜີຂອງທ້ອງຖິ່ນ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ບັນຈຸສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ຖືກກັບເງື່ອນໄຂ ແລະມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລື, ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກກົງຈັກ, ການຄຸ້ມຄອງ, ວຽກກໍ່ສ້າງ,ບຳລຸງ ແລະ ພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ວຽກນະໂຍບາຍຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງກົມ;

7. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

8. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;

9. ປະສານສົມທົບ, ພົວພັນ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

10. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້:

1. ເນື່ອງຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ທັງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ, ສະນັ້ນ ທຸກບັນຫາວຽກງານພັກ ທີ່ຈະລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະ ພັກກະຊວງ ຕ້ອງໄດ້ເປັນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ ສາກ່ອນ;

2. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ, ໂດຍມີຈຸດສຸມ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານ ແລະ ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາໜ່ວຍ ພັກ ແລະ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານຂອງກະຊວງ;

3. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ ແທດເໝາະກັບຄວາມສາມາດຕົວຈິງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນເປັນປົກກະຕິ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແມ່ນຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.


ວຽກງານບໍລິການ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ I, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 
    ແຟັກ: (+85621)
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress