Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ

pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ຫ້ອງການ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ພຸດທະສັກ ວິຈິດຕຣາ
ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

 somsanouk

ທ່ານ ນາງ ສົມສະໜຸກ ບົວມະນີວົງ

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

ທ່ານ ຄຳຜາ ທອງວັນນາ

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

 
 

 

 

 

 

 

 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ:

     ຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ປະກອບດ້ວຍບັນດາ 5 ພະແນກການ ດັ່ງນີ້:

                           1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ

                           2. ພະແນກ ການເງິນ

                           3. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

                           4. ພະແນກ ພິທີການ

                           5. ພະແນກຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ

                           6. ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

                           7. ຄະນະ ຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍວຽກການນຳ


                ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ຫກ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ, ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານງານ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການເງິນ-ງົບປະ ມານ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ບໍລິການ ພິທີການ, ປະຊາສຳພັນ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.

ໜ້າທີ່:

1. ປະຕິບັດມະຕິການຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ,ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນອັນລະອຽດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຜົນສຳເລັດ;

3. ເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ, ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ຂອງ ກະຊວງ ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ;

4. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ໂທລະສັບ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕຶກອາຄານ, ສະຖານທີ່ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ;

5. ສ້າງຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການພາຍໃນ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ, ບໍລິ ການ, ພິທີການ, ປະຊາສຳພັນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄຸ້ມຄອງຊັບ ສົມບັດ ຂອງກະຊວງ, ຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການວາງອອກ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລ ະນາປະກາດໃຊ້;

6. ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ໃນແຕ່ໄລຍະ ຕິດຕາມບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາ ສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

7. ກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມສ່ອງແສງພາຍໃນກະຊວງ, ກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການພົບປະເຮັດວຽກກັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ້າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ອອກແຈ້ງການ ຫຼື ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ;

8. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ, ຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຕ່າງໆ ໃນແຕ່ໄລຍະ;

9. ຄົ້ນຄວ້າກະກຽມ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານຕ່າງໆ, ກວດຜ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະເໜີ, ລາຍງານ, ຂໍຄວາມເຫັນຊີ້ນຳ, ຂໍການຕົກລົງ ແລະ ລາຍເຊັນ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງລັດຖະມົນຕີ;

10. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວອັນຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານວຽກງານຂອງກະຊວງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນໂຄສົກກະຊວງ ເພື່ອໂຄ ສະນາປະຊາສຳພັນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງກະຊວງ, ຄະນະ ນຳກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

11. ອອກແຈ້ງການ, ໜັງສືທາງລັດຖະການ, ບັດເຊີນ ໄປຍັງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການ ຕົກລົງ ຫຼື ຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຂອງລັດຖະ ມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສຳຄັນໃດໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດ ຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

12. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກກະຊວງ ແລະ ການຈໍລະຈອນເອກະສານ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດ ເຈນ ໃນດ້ານຮູບແບບ, ດ້ານນິຕິໄນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ອັນເປັນຄວາມລັບ;

13. ປະສານສົມທົບກັນບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຫຼື ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳ ກະຊວງ;

14. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການເງິນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານການເງິນຂອງກະຊວງໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນວາງອອກ, ສ້າງແຜນຈັດຊື້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ ຈຳເປັນໃຫ້ ແກ່ກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ;

15. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະສ້ອມແປງ ຊັບສິນຂອງກະຊວງ ເປັນຕົ້ນ ຕຶກອາຄານ, ສະຖານທີ່ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຢູ່ໃນ ສະພາບດີ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ;

16. ບໍລິການຮັບໃຊ້ດ້ານບໍລິຫານ, ພິທີການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດການຈັດກອງປະຊຸມ ທີ່ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເປັນ ປະທານ;

17. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກັບບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂົງ ເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

18. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນເວນຍາມສຳນັກງານ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ;

19. ຕິດຕາມ, ເບີ່ງແຍງ, ດູແລສຸຂະພາບ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ພະນັກ ງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມລະ ບຽບການວາງອອກ;

20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

ຂອບເຂດສິດ:

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະ ເພາະຫ້ອງການ;

2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຫຼື ມີຄຳເຫັນ ໃຫ້ຄຳປືກສາ, ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ ແລະ ຈຳເປັນ;

3. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ກະຊວງກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ-ວິຊາຊີບ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ;

4. ອອກແຈ້ງການ, ໜັງສືທາງລັດຖະການ, ບັດເຊີນ ໃຫ້ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຮຽກເຊີນບັນດາສະຖາບັນ, ຫ້ອງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ບັນດາພະແນກ ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງນະຄອນ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮຽກເຊີນພະນັກງານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

5. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ-ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນ, ບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ເປັນແຂກຂອງກະຊວງ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມາເຮັດວຽກ, ມາຢ້ຽມຢາມ;

6. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດຫ້ອງການກະຊວງ. ຊັບຊ້ອນພະນັກງານທີ່ມາບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ກ່ຽວກັບວຽງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້ານອນຫໍພັກ ຕາມລະບຽບການ. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄປເຮັດວຽກ ນຳບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ໄປຢ້ຽມຍາມ ທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

7. ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ງົບປະມານ, ປະກອບພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຕາມຕຳແໜ່ງງານ, ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ; ຈັດຕັ້ງການປະມູນຈັດຊື້ -ຈັດຈ້າງ, ການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາ, ປະດັບປະດາສຳນັກງານຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ຕາມລະບຽບການກະຊວງການເງິນວາງອອກ;

8. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມມື ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;

9. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ.

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ:

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;

2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີເພື່ອ ກວດກາວຽກງານຄືນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນດີ;

4. ເຮັດວຽກມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິ ບັດລະບອບລາຍງານຂໍຄຳເຫັນລັດຖະມົນຕີ ເປັນລະບົບ;

5. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໂດຍຖືເອົາການລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຫ້ອງການໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ປອດໃສ.

 

       ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

       ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  
              ຫ້ອງການ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ IV, ອາຄານ 4  ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
               
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
               
ໂທ: (+85621) 213470
               
ແຟັກ: (+85621) 213472
               
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
               
ອີເມວ:
               
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

                                                                                                                                                    ເບິ່ງແຜນທີ່

                                                                                                                                                                       

ໂຄງການ ຕ່າງໆຂອງ ຫ້ອງການ

 

  

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress