Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ

   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: "ກວຕ" ແມ່ນ ອົງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູນກາງ, ໂດຍສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກລັດຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ລັດຖະບານໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.