Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ເຕັກໂນໂລຊີ ມອບຮັບສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ ທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງ ສປປ ລາວ (LEED) ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບຮັບສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ ທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງ ສປປ ລາວ (LEED) ຢ່າງເປັນທາງການ

altກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ອົງການ NEDO, ຍິປຸ່ນ ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິ

ຕ໋ອນ ທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ Lao Energy Efficiency Data Center (LEED) ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍມູນຄ່າ 20 ລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີການປະກອບທຶນສົມທົບຈຳນວນໜຶ່ງຈາກຝ່າຍລາວ; ມີເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ຕາມແນວທາງຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນແຫ່ງຊາດ (Data Center) ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະເປັນການ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ປະ ກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນດັ່ງກ່າວ ຈະກາຍເປັນພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳດິຈິ ຕ໋ອນ ແລະ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ຕ່າງໆ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນຕາມຮູບແບບຄຸ້ມ ຄອງ-ບໍລິຫານລັດແບບ ທັນສະໄໝ, ພາກທຸລະກິດ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອ ການບໍລິການການຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ ແລະ ສັງຄົມລາວ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນ ມະຫາສານໃນຍຸກອຸດສະຫະກຳ 4.0 ເພື່ອພັດທະນາ ສັງຄົມລາວ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຍຸກສັງຄົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທື່ອລະກ້າວ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສູນດັ່ງກ່າວ ວ່າ: ກົມເຕັກໂນ ໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບຄະນະຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການ LEED ແຕ່ຕົ້ນປີ 2014 ເຖິງທ້າຍປີ 2015 ໄດ້ປະສານງານກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ຍັງຂາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນດີ ຈີຕ໋ອນ Data Center ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເຊີ່ງ ເປັນສາເຫດໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜ່ງການຕ່າງໆພົບຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງມີການນໍາໃຊ້ຟຣີ e-mail ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອການສື່ສານທາງລັດຖະການ, ຫຼາຍ Website ຂອງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ບໍ່ ມີລະບົບຄວາມປອດໄພ, ການນຳໃຊ້ລະບົບຊອບແວຣ ແລະແອັບປຣີເຄຊັນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ຍັງຈຳກັດ ແລະ ຫຼາຍພາກ ສ່ວນຍັງບໍ່ມີລະບົບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນດີຈີ ຕ໋ອນ; ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງເປັນໂຄງການຂື້ນມາ ເພື່ອຂໍແຫຼ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LEED.

ພາຍຫລັງທີ່ໂຄງການ LEED ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົ້ນ ປີ 2016 ເຊີ່ງໄດ້ມີຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການ ໂຄງການ ຝ່າຍລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຊີ້ນຳ-ນຳພາ, ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ DC Facility Construction, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ IT Infrastructure, ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ IT Services, ການຍົກລະດັບ ແລະ ຝືກອົບຮົມທີມງານວິຊາການ Operation Training, ການຂົນສົ່ງອຸປະກອນ-ເຕັກນິກ Logistic-Transportation ແລະ ການກຳນົດນະໂຍ ບາຍລະບົບຄວາມປອດໄຟ IT Security Policy ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໜາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ ສປປ ລາວຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ດ້ານການບໍລິການໄດ້ດຳເນີນການ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ 01/09/2017ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ດັ່ງນີ້: ສ້າງລະບົບອີເມວ ທີ່ມີລະຫັດຂອງ ລັດຖະບານ gov.la ແລະ ໄດ້ມີຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ໄປແລ້ວ 705 ບັນຊີ; ສ້າງລະບົບຄັງຂໍ້ມູນ (Own Cloud) ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ໄປແລ້ວ ຈຳນວນ 665 ບັນ ຊີ; ສ້າງລະບົບບໍລິການຝາກເວັບໄຊ (Web Hosting) ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ໄປແລ້ວ ຈຳນວນ 26 ເວັບໄຊ ເຊັ່ນ: ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ມີຫຼາຍພາກສ່ວນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ; ສ້າງລະບົບ (Virtual Private Server) ຮັບໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນຂະແໜງການ ມາເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ດຳເນີນໄປແລ້ວ ມີຈໍານວນ 04 ລະບົບ; ສ້າງລະບົບບໍລິການສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນ (Disaster Recovery Site)ໄດ້ດຳເນີນການໄປແລ້ວມີຈໍານວນ 20 ລະບົບ; ສ້າງລະບົບບໍລິການຝາກແອັບພລິເຄຊັນ (Application) ໄດ້ດຳເນີນການໄປແລ້ວມີຈຳ ນວນ 09 ລະບົບ; ສຳເລັດການທົດສອບລະບົບ (Proof of Concept) ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ດຳເນີນໄປແລ້ວມີຈໍານວນ 15 ລະບົບ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອນຳໃຊ້ສູນ LEED.

ພິທີມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງຈັດຂື້ນໃນຕອນແລງວັນສຸກ, ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018 ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການຮ່ວມລົງນາມລະ ຫວ່າງທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ທ່ານ Sumiya KISANUKI, ຫົວໜ້າກົມ, ອົງການ NEDO ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ TEKESHI NIKEHARA, ເອກອັກຄະລັດຖະ ທູດ ຍິປຸ່ນປະຈຳລາວ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນພິທີ ຍັງໄດ້ມີການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງລວມໝູ່ ທີ່ມີຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງ ສູນຂໍ້ມູນ ດິຈິຕ໋ອນ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຝ່າຍຍິປຸ່ນມີ ມອບຫຼຽນກາແຮງງານ ຈຳນວນ 5 ທ່ານຄື: ທ່ານ Yoshiteru SATO, ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ອົງການ NEDO, ທ່ານ Sumiya KISANUKI, ຫົວໜ້າກົມ, ອົງການ NEDO, ທ່ານ Masanori KOBAYASHI, ຫົວໜ້າພະແນກ, ອົງການ NEDO, ທ່ານ Hirofuni SATO, ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ Toyota Tsusho ແລະ ທ່ານ Koichi MARUYAMA, ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ IIJ; ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ຈຳນວນ 4 ກົມກອງຄື: ບໍລິສັດ Toyota Tsusho, ບໍລິສັດ IIJ, ບໍລິສັດ MUMSS ແລະ ບໍລິສັດ TTNI; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ທ່ານ Fotoshi EBATA, ວິຊາການບໍລິສັດ IIJ ໃຫ້ກຽດມອບແມ່ນທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ພາບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ, ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ
ບົດຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltalt