Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ວຽກງານ 3 ສ້າງ

ວຽກງານ 3 ສ້າງ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

      

 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ


1.    ດ້ານການສ້າງເອກະສານຫລືນິຕິກຳຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປັນການຮັບຮອງແລະສ້າງເປັນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 3 ສ້າງໃນຂະແໜງຕົນໄດ້ສ້າງສຳເລັດບັນດາເອກະສານຄື:
-    ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ,ເທດສະບານ.
-    ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂັ້ນສູນກາງ ລົງຊ່ວຍວຽກງານຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສະບັບເລກທີ0868/ກວຕ.ຄຊທສ,ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2012
-    ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ່ີ ສະບັບເລກທີ002/ກວຕ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2012.
-    ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.
-    ສ່ວນເອກະສານທີ່ນຳໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ທ້ອງຖິ່ນ, ສ່ວນຫລາຍຍັງເປັນເອກະສານ 3 ສ້າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂະແໜງການຕົນຈຳນວນໜຶ່ງ;
-    ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງ ພະແນກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ຂອງຕົນເອງທັງໝົດສຳເລັດ 16 ແຂວງ,ຍັງ 1 ແຂວງ(ຫົວພັນ).


2.    ການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງ,ເທດສະບານຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
-    ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂັ້ນສູນກາງ(ຂັ້ນຄະນະກົມ)ລົງຊ່ວຍວຽກງານຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ0868/ກວຕ.ຄຊທສ,ລົງວັນທີ17 ຕຸລາ2012,ຈຳນວນ 3 ສະຫາຍ.
-    ໄດ້ເກັບກຳແລະສັງລວມສະຖິຕິ ກຽ່ວກັບ ສ້າງແຜນການ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການເມືອງ ແລະ ເທດສະບານ(51 ເມືອງ),ເພື່ຶອສັງລວມແລະກວດກາເບິ່ງຄວາມເໝາະສົມໃນການສ້າງຫ້ອງການເພື່ອມອບວຽກວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເລີ່ມປະຕິບັດ.
-    ໄດ້ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິ ຜູ້ທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງມາເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ,
ເທດສະບານ.
-    ກະກຽມການແບ່ງໂກຕ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ 3 ສ້າງ.
-    ຄະນະຊີ້ນຳ 3 ສ້າງກະຊ່ວງໄດ້ລົງຊີ້ນນໍາໃຫ້ຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາແຕ່ລະແຂວງ 14ແຂວງ ແລະ 1ນະຄອນຫຼວງສຳເລັດ;ພ້ອມນັ້ນໄດ້ລົງສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ,ທ່ານເລຂາ -ເຈົ້າເມືອງ,ໂດຍສະເພາະເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ.ໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າເມືອງທີ່ເປັນເປົ້າ  ໝາຍເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ.
-    .ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງຂະແໜ່ງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ລະເມືອງເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາ,ເກັບກຳສະຖິຕິ,ພິຈາລະນາແລະ ຈັດສັນຫ້ອງການ(ບ່ອນເຮັດວຽກ),ໂຕະຕັ່ງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກເມືອງຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍ.
-    ສ່ວນພະແນກ,ກະຊ່ວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບຂອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ. ຈັດຝືກອົບຮົ່ມ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງ,ບ້ານ ແລະ ໂກ້ຕ້າພະນັກງານຈຳນວນໜື່ງ.


3.ການເຜີຍແຜ່ເພື່ອກໍາແໜ້ນບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະດ້ານຂະແໜ່ງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
-ຄະນະຊີ້ນໍາ 3 ສ້າງ ຂອງກະຊ່ວງ ໄດ້ລົງຊີ້ນນໍາໃຫ້ຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະຈຳແຕ່ລະແຂວງ,ເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຊືມນໍາບັນດາເອກະສານ 3 ສ້າງໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ເປັນຕົ້ນບັນດາເຈົ້າເມືອງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງເພື່ອເຫັນດີເຫັນດີເອກະພາບ.


4.ການຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນແຜ່ນງານລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງກະຊ່ວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
-ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກະຊ່ວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຕົວແບບໃນຂະແໜ່ງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍເດືອນ 12/2012.

     ການປັບປຸງກົງຈັກຈັດຕັ້ງຂັ້ນພະແນກ, ແລະການຂຽນຕໍາແໜງງານເພື່ອຢັ່ງຢືນຄືນກ່ຽວກັບກົງຈັກຂອງພະແນກໃນການຮັບ ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຍຸດທະສາດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກກະຊວງ, ຂະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ແລະ ພະແນກພາຍໃນ ໄດ້ສໍາເລັດ 90%
     ການສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການແບງຂັ້ນຄູ້ມຄອງຂັ້ນພະແນກ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານໃນວຽກງານຊັບສີນທາງປັນຍາ,ພະລັງງານທົດແທນ, ນິເວດວິທະຍາ, ຊິວະເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອື້ນໆ ໃນຂະແໜງຕົນຢູ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສໍາເລັດແລ້ວ 60%


5:    ສະຫຼຸບຕິລາຄາລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຜ່ານການເຄື່ອນໃຫວຊີນໍາ - ນໍາພາຂອງກອງເລຂາ 3 ສ້າງຂັ້ນກະຊວງ 3 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດຕີລາຄາໄດ້ດັ່ງລູ່ມນີ້:
1).ຂໍ້ສະດວກ
     ໄດ້ມີເອກະສານ 3 ສ້າງຂັ້ນສູນກາງ, 3 ສ້າງຂັ້ນກະຊວງເພື່ອເປັນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.
     ໄດ້ມີການຊີ້ນໍາ-ນໍາຢ່າງໄກ້ສິດຈາກຄະນະພັກ,ຄະນະນໍາກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
     ຄະນະພັກກະຊວງໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຊີນໍາ    - ນໍາພາ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສ້າງເງືອນໄຂທູກຢ່າງເພື່ອສູມໃສໃຫ້ວຽກງານ 3 ສ້າງມີການເຄື່ອນໃຫວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມທິດຊີນໍາຕາມຂັ້ນເທີງ.

     ພະນັກງານ-ລັດທະກອນມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ,ປະກອບສ່ວນເຂົ້າທູກການເຄື່ອນໃຫວດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະສານກັບທ່ອງຖີ່ນຕາມຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບປະສົບຜົນສໍາເລັດດີພໍຄວນ.

2).ຂໍ້ຍູ້ງຫຍາກ
    ພະນັກງານ-ລັດທະກອນ ຈໍານວນໜື່ງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລີກເຊີ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,ການແບ່ງຂັ້ນຄູ້ມຄອງດ້ານວິຊາສະເພາະຫຼາຍດ້ານຍັງສັບສົນ ພາຍໃນກະຊວງຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງນິຕິເພື່ອເປັນເອກະສານແນະນໍາ ແລະ ເອກະສານອະທິບາຍ ແລະ ເປັນນິຕິກໍາອື່ນໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ 3ສ້າງຂອງກະຊວງ.
3).ບາງຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ເປັນບົດຮຽນ ແລະ ທອດຖອນໄດ້.
1.    ຕ້ອງໃຊ້ວິຊາການ(ກົມ,ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການ)ພາຍໃນກະຊວງຈັດກອງປະຊູມຄົ້ນຄວ້າແບ່ງຂັ້ນຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃຫ້ຈະແຈ້ງ.
2    ຕ້ອງມີແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງຕົນຢ່າງລະອຽດເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໃຫວໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຢາວ.
3    ຂື້ນແຜນແບ່ງບູກຄະລາກອນລົງສ້າງຫາກຖານການເມືອງເພື່ອເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການຊີນໍາ-ນໍາພາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

1 ກວຕ ສໍາເລັດຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ
 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress