Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ວຽກງານ 3 ສ້າງ

ວຽກງານ 3 ສ້າງ

      

 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ


1.    ດ້ານການສ້າງເອກະສານຫລືນິຕິກຳຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປັນການຮັບຮອງແລະສ້າງເປັນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 3 ສ້າງໃນຂະແໜງຕົນໄດ້ສ້າງສຳເລັດບັນດາເອກະສານຄື:
-    ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ,ເທດສະບານ.
-    ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂັ້ນສູນກາງ ລົງຊ່ວຍວຽກງານຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສະບັບເລກທີ0868/ກວຕ.ຄຊທສ,ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2012
-    ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ່ີ ສະບັບເລກທີ002/ກວຕ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2012.
-    ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.
-    ສ່ວນເອກະສານທີ່ນຳໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ທ້ອງຖິ່ນ, ສ່ວນຫລາຍຍັງເປັນເອກະສານ 3 ສ້າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂະແໜງການຕົນຈຳນວນໜຶ່ງ;
-    ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງ ພະແນກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ຂອງຕົນເອງທັງໝົດສຳເລັດ 16 ແຂວງ,ຍັງ 1 ແຂວງ(ຫົວພັນ).


2.    ການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງ,ເທດສະບານຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
-    ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂັ້ນສູນກາງ(ຂັ້ນຄະນະກົມ)ລົງຊ່ວຍວຽກງານຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ0868/ກວຕ.ຄຊທສ,ລົງວັນທີ17 ຕຸລາ2012,ຈຳນວນ 3 ສະຫາຍ.
-    ໄດ້ເກັບກຳແລະສັງລວມສະຖິຕິ ກຽ່ວກັບ ສ້າງແຜນການ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການເມືອງ ແລະ ເທດສະບານ(51 ເມືອງ),ເພື່ຶອສັງລວມແລະກວດກາເບິ່ງຄວາມເໝາະສົມໃນການສ້າງຫ້ອງການເພື່ອມອບວຽກວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເລີ່ມປະຕິບັດ.
-    ໄດ້ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິ ຜູ້ທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງມາເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ,
ເທດສະບານ.
-    ກະກຽມການແບ່ງໂກຕ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ 3 ສ້າງ.
-    ຄະນະຊີ້ນຳ 3 ສ້າງກະຊ່ວງໄດ້ລົງຊີ້ນນໍາໃຫ້ຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາແຕ່ລະແຂວງ 14ແຂວງ ແລະ 1ນະຄອນຫຼວງສຳເລັດ;ພ້ອມນັ້ນໄດ້ລົງສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ,ທ່ານເລຂາ -ເຈົ້າເມືອງ,ໂດຍສະເພາະເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ.ໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າເມືອງທີ່ເປັນເປົ້າ  ໝາຍເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ.
-    .ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງຂະແໜ່ງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ລະເມືອງເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາ,ເກັບກຳສະຖິຕິ,ພິຈາລະນາແລະ ຈັດສັນຫ້ອງການ(ບ່ອນເຮັດວຽກ),ໂຕະຕັ່ງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກເມືອງຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍ.
-    ສ່ວນພະແນກ,ກະຊ່ວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບຂອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ. ຈັດຝືກອົບຮົ່ມ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງ,ບ້ານ ແລະ ໂກ້ຕ້າພະນັກງານຈຳນວນໜື່ງ.


3.ການເຜີຍແຜ່ເພື່ອກໍາແໜ້ນບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະດ້ານຂະແໜ່ງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
-ຄະນະຊີ້ນໍາ 3 ສ້າງ ຂອງກະຊ່ວງ ໄດ້ລົງຊີ້ນນໍາໃຫ້ຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະຈຳແຕ່ລະແຂວງ,ເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຊືມນໍາບັນດາເອກະສານ 3 ສ້າງໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ເປັນຕົ້ນບັນດາເຈົ້າເມືອງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງເພື່ອເຫັນດີເຫັນດີເອກະພາບ.


4.ການຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນແຜ່ນງານລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງກະຊ່ວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
-ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກະຊ່ວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຕົວແບບໃນຂະແໜ່ງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍເດືອນ 12/2012.

     ການປັບປຸງກົງຈັກຈັດຕັ້ງຂັ້ນພະແນກ, ແລະການຂຽນຕໍາແໜງງານເພື່ອຢັ່ງຢືນຄືນກ່ຽວກັບກົງຈັກຂອງພະແນກໃນການຮັບ ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຍຸດທະສາດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກກະຊວງ, ຂະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ແລະ ພະແນກພາຍໃນ ໄດ້ສໍາເລັດ 90%
     ການສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການແບງຂັ້ນຄູ້ມຄອງຂັ້ນພະແນກ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານໃນວຽກງານຊັບສີນທາງປັນຍາ,ພະລັງງານທົດແທນ, ນິເວດວິທະຍາ, ຊິວະເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອື້ນໆ ໃນຂະແໜງຕົນຢູ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສໍາເລັດແລ້ວ 60%


5:    ສະຫຼຸບຕິລາຄາລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຜ່ານການເຄື່ອນໃຫວຊີນໍາ - ນໍາພາຂອງກອງເລຂາ 3 ສ້າງຂັ້ນກະຊວງ 3 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດຕີລາຄາໄດ້ດັ່ງລູ່ມນີ້:
1).ຂໍ້ສະດວກ
     ໄດ້ມີເອກະສານ 3 ສ້າງຂັ້ນສູນກາງ, 3 ສ້າງຂັ້ນກະຊວງເພື່ອເປັນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.
     ໄດ້ມີການຊີ້ນໍາ-ນໍາຢ່າງໄກ້ສິດຈາກຄະນະພັກ,ຄະນະນໍາກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
     ຄະນະພັກກະຊວງໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຊີນໍາ    - ນໍາພາ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສ້າງເງືອນໄຂທູກຢ່າງເພື່ອສູມໃສໃຫ້ວຽກງານ 3 ສ້າງມີການເຄື່ອນໃຫວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມທິດຊີນໍາຕາມຂັ້ນເທີງ.

     ພະນັກງານ-ລັດທະກອນມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ,ປະກອບສ່ວນເຂົ້າທູກການເຄື່ອນໃຫວດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະສານກັບທ່ອງຖີ່ນຕາມຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບປະສົບຜົນສໍາເລັດດີພໍຄວນ.

2).ຂໍ້ຍູ້ງຫຍາກ
    ພະນັກງານ-ລັດທະກອນ ຈໍານວນໜື່ງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລີກເຊີ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,ການແບ່ງຂັ້ນຄູ້ມຄອງດ້ານວິຊາສະເພາະຫຼາຍດ້ານຍັງສັບສົນ ພາຍໃນກະຊວງຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງນິຕິເພື່ອເປັນເອກະສານແນະນໍາ ແລະ ເອກະສານອະທິບາຍ ແລະ ເປັນນິຕິກໍາອື່ນໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ 3ສ້າງຂອງກະຊວງ.
3).ບາງຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ເປັນບົດຮຽນ ແລະ ທອດຖອນໄດ້.
1.    ຕ້ອງໃຊ້ວິຊາການ(ກົມ,ສະຖາບັນ ແລະ ຫ້ອງການ)ພາຍໃນກະຊວງຈັດກອງປະຊູມຄົ້ນຄວ້າແບ່ງຂັ້ນຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃຫ້ຈະແຈ້ງ.
2    ຕ້ອງມີແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງຕົນຢ່າງລະອຽດເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໃຫວໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຢາວ.
3    ຂື້ນແຜນແບ່ງບູກຄະລາກອນລົງສ້າງຫາກຖານການເມືອງເພື່ອເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການຊີນໍາ-ນໍາພາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

1 ກວຕ ສໍາເລັດຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ