ບົດສູນທອນພົດ ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ອົງການ ຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: “ນະວັດ ຕະກໍາ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດສີຂຽວ’’ ເພື່ອສະເຫຼີມ ສະຫຼອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ 26 ເມສາ 2020

There are no translations available.

006ທຸກໆວັນທີ 26 ເມສາ, ພວກເຮົາຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ເຫັນ

ເຖິງບົດບາດຂອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.

ຄຳຂວັນຂອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກໃນປີ 2020 ນີ້ແມ່ນການນໍາເອົານະວັດຕະກຳ ແລະ ສິດຂອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ກາຍເປັນໝາກຫົວໃຈໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງອະນາຄົດສີຂຽວ. ເນື່ອງຈາກ ວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ຈະເປັນການກຳນົດອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ໂລກເປັນບ້ານທີ່ພວກເຮົາອາ ໃສຢູ່ ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍກັນເບິ່ງ ແຍງ ແລະ ຮັກສາໂລກໜ່ວຍນີ້.

ຄໍາຂວັນຂອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກໃນປີນີ້ ຍັງເປັນການສັນລະເສີນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜູ້ສ້າງສັນຜົນງານ ທີ່ດີເດັ່ນ ໃນທົ່ວໂລກໃນການ ຮ່ວມກັນສ້າງອະນາຄົດສີຂຽວ. ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ທັງເພດ ຍິງ, ເພດຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ດີ, ສະອາດກວ່າການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຊື້ອໄຟຟອດ ຊີວແບບດັ້ງເດີມ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອາຫານທີ່ຍືນຍົງກວ່າ ແລະ ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງຕົນ, ເພື່ອນໍາເອົາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສັງຄົມ.

ພວກເຮົາ ກໍາລັງຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ເສດຖະກິດສີຂຽວ ທີ່ ຮັກສາ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍລະບົບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງໂລກ.

ພວກເຮົາຊອກຫາວິທີການນໍາໃຊ້ ລະບົບສິດທິບັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວ ດລ້ອມ ເພື່ອເຂົ້າຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂວິກິດການ ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດສີຂຽວ.

ການຄິດຄົ້ນໃນການອອກແບບ ແລະ ສິດໃນການປົກປ້ອງແບບລວມເຂົ້າກັນ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກອອກແບບ ສາມາດນໍາໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການສ້າງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍ, ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດ ລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ພວກເຮົາພິຈາລະນາຊອກຫາວິທີການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ການບົ່ງຊີ້ຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດ ທີ່ມີພື້ນຖານໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອສົ່ງເສີມພວກເຂົາໃຫ້ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາເຫັນວ່າສິດທິຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນິດ ເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ສິດຂອງ ນັກປັບປຸງພັນພືດໃໝ່ ຊ່ວຍເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມພັດທະນາພືດ ໃຫ້ທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງໂລກ.

ພວກເຮົາຍັງສັງເກດເຫັນວ່ານັກປະດິດຄິດແຕ່ງຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບຂອງ ລິຂະສິດ ສາມາດຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ ຈາກຜົນງານຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ການສ້າງວິໄສທັດແຫ່ງອານາຄົດສີຂຽວ ແລະ ຜົນປະຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດພັນລະນາ ແລະ ນັບໄດ້.

ດັ່ງຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ໄອສຕາຍ Einstein ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງດຽວຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້, ຖ້າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຜົນຮັບທີ່ແຕກຕ່າງ ພວກເຮົາຕ້ອງມີນະວັດຕະກຳໃນວິທີການຄິດ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ທາງເລືອກທີ່ພວກເຮົາເລືອກໃນທຸກໆມື້, ຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາຊື້, ການວິໄຈທີ່ເຮົາໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ, ບໍລິສັດທີ່ເຮົາສະໜັບສະໜູນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ເຮົາສ້າງ ຈະເປັນໂຕກຳນົດອະນາຄົດສີຂຽວຂອງພວກເຮົາ.

ດ້ວຍນະວັດຕະກຳແຫ່ງຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຍຸດທະສາດການນໍາໃຊ້ສິດຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ກໍສາມາດເອື້ອມມືເຖິງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.

ເຂົ້າມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໃນການຄົ້ນຫາບົດບາດຂອງນະວັດຕະກຳ ແລະ ສິດຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນການເປີດເສັ້ນທາງສູ່ອະນາຄົດສີຂຽວ, ແບ່ງປັນນະ ວັດຕະກຳສີຂຽວທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານຈະສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດສີຂຽວຂອງທ່ານຄືແນວໃດ.