Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home Strategies and visions

ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ

There are no translations available.

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນໄລຍະປີ 2013-2020 ແລະ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2030.

 

 

1. ວິໄສທັດ ແລະ ທັດສະນະຂອງການພັດທະນາ

          ກ. ວິໄສທັດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

          ວິໄສທັດການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສປປ ລາວເຖີງປີ 2020 ເເມ່ນເຮັດໃຫ້ຂະເເໝງ ວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກາຍເປັນ ກຳລັງເເຮງ ເເລະ ພາຫານະ ບຸກທະລຸ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ ເເລະ ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໜັ້ນທ່ຽງ ເເລະ ຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໜາຍສະຫະສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ ເເລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັກເເໝ້ນ ໃຫ້ເເກ່ປະເທດເຮົາໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ເເລະ ທັນສະໄໜຢ່າງມີຄວາມກົມກຽວ ເເລະ ສົມສ່ວນ ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ ກັບ ການພັດພະນາວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ເເລະ ການປົກປັກປັກສາສະພາບເເວດລ້ອມທຳມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກເເໜ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ເເລະ ສາກົນ.

          ຮອດປີ 2030 ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ເເລະ ນະວັດຕະກຳຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ກ້າວໜ້າທັນສະໄໜ ເທົ່າ ທຽມກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຮັດໃຫ້ບາງຂະແໝງການທີ່ເປັນທ່າເເຮງ ສາມາດເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ-ດັດປັບນຳໃຊ້ ເເລະ ປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຊີໃໜ່ ເພື່ອຍູ້ ໜູນໃຫ້ເເກ່ການເລັ່ງລັດພັດທະນາປະເທດດ້ວຍເສດຖະກິດເເຫ່ງພູມປັນຍາ.

 

          ຂ. ທັດສະນະຂອງການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

          -ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄຽງຄູ່ກັບພັດທະນາການສຶກສາທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ເເລະ ດ້ານວິທະຍາສາດສັັງຄົມ ເປັນ ນະໂຍບາຍເເຫ່ງຊາດທີ່ສໍາຄັນ, ເປັນກຳລັງເເຮງຕົ້ນຕໍ ໃນການພັດທະນາປະເທດໃຫ້ກ້າວໝ້າໄວ ເເລະ ໜັ້ນຄົງ. ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບປະກັນໃຫ້ເເກ່ການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັັງຄົມ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເເລະ ສະເຖຍລະພາບ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ກັບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ເເລະ ພາກພື້ນເພື່ອຮອງຮັບກັບການປ່ຽນເເປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ ເເລະເສດຖະກິດຂອງໂລກ, ເອົາໃຈໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ ນຸດດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການພັດທະນາປັດໄຈໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກີດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ;

          - ວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແບບກ້າວກະໂດດຈາກເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງແບບທຳມະຊາດ ໄປສູ່ເສດ ຖະກິດຕະຫລາດ, ເພີ່ມຜົນການຜະລິດ, ປ່ຽນແປງກົນໄກ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດເເຂ່ງຂັນ ເເລະ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໜຂອງ ປະເທດເຮົາ.

      -ລັດ ເເລະ ບັນດາຫົວໝ່ວຍທຸລະກິດ ລ້ວນເເຕ່ມີໝ້າທີ່ໃນການລົງທຶນຟັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນສະເພາະໜ້າ, ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຕ້ອງ ສຸມໃສ່ປ່ຽນເເປງໃໝ່ ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ວິທະຍາສາດຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ; ພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດ ສຸມ, ເພີ່ມທະວີທ່າເເຮງວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາຂະເເໜງການ ເເລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

          - ພັດທະນາການຕະຫຼາດ ເເລະ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫົວຄ່ິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເເລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້;

- ສົ່ງເສີມການນຳເຂົ້າ ແລະ ຖ່າຍທອດວິທະຍາສາດ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈາກສາກົນ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ ມີການພັດທະນາ ໄວ,ເຮັດໃຫ້ລະດັບວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງປະເທດເຮົາ ຢັບມໍ່ໃກ້ກັບສາກົນ; ການນຳເຂົ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ເລືອກເຟັ້ນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຊາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໜັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ບໍ່ສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ສິ່ງເເວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາປະເທດເເບບຍືນຍົງ ເເລະ ຄວາມສະເໜີພາບ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນ.໌

 

2. ເປົ້າໝາຍລວມ

          ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຈະຕ້ອງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ເປັນກຳລັງເເຮງຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດຊາດ ໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເເລະ ພັດທະນາເເບບຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ ປະເທດຊາດ ຫຼຸດ ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020;ເມື່ອຮອດປີ 2030 ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເເລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນບາງຂະເເໜງ ການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີລະດັບກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ໂດຍເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ-ນຳໃຊ້ ແລະ ປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອເລັ່ງລັດພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ທຽບ ທັນກັບປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພື້໌ນ ແລະ ສາກົນ.

 

3. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ

          ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ເເລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ປະ