Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Home Role

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube

ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເການເຄື່ອງໄຫວຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ


ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ອງການ;

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ;

3. ກົມກວດກາ;

4. ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື;

5. ກົມວິທະຍາສາດ;

6. ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

7. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;

8. ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

9. ກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕ໋ອນ;

10. ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

11. ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

12. ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ;

13. ສະຖາບັນ ການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ;

14. ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.


ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄື:

ຂັ້ນແຂວງປະກອບມີ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;

ຂັ້ນເມືອງປະກອບມີ:ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ:


alt


ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ:ວຕ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານແລະ ການວັດແທກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.


ໜ້າທີ່

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ, ມະຕິຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນິຕິກຳຂອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ;

2. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ;

3. ຄົ້ນຄວ້າຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

4. ສ້າງ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດ ຕະກຳ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະ ຖານ, ການວັດແທກ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ;

5. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນງານ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະໃຫ້ຄຳແນະນໍາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງ-ສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະແໜງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

7. ເກັບກໍາແລະວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຢູ່ໃນຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດໃໝ່ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ສີຂຽວ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ປະເທດ ຊາດ;

9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ-ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃນທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາການຖ່າຍທອດ, ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນ ໂລຊີຕ່າງໆ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ;

10. ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນ, ກວດສອບ, ຢັ້ງຢືນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາລວມ ທັງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ນິເວດວິທະຍາ, ວັດສະດຸໃໝ່, ພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ສືບຢັ່ງທາງໄກ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ຕົວຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດ;

11. ຄົ້ນຄວ້າ,ພັດທະນາແລະ ກໍານົດລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ລວມທັງການຂຶ້ນທະບຽນ;ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດ ຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອ ປົກປ້ອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຂອງບຸກຄົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ;

12. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບມາດຕະຖານ, ລະບົບການວັດແທກ ແລະ ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ, ທົດສອບ, ຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ;

13. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ທິດທາງພັດທະນາ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືວິຊາການໃນ ຂົງເຂດວ ຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັດຕໍ່ລັດຖະບານ;

14. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອນຳໃຊ້ຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນ, ພັດທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

15. ຄົ້ນຄວ້າ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວຽກງານການກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ; ສ້າງຫຼັກສູດ, ຕໍາລາການຮຽນ- ການຝຶກອົບຮົມ, ຈັດພິມບັນດາປຶ້ມຕຳລາ, ເອກະສານວິຊາສະເພາະ, ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບົບພາຫະນະ-ເຕັກນິກ ຮັບໃຊ້ວຽກງານບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄວາມ ຮູ້ທາງດ້ານ ວິຊາ ການ;

16. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ພາກສ່ວນວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

17. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດ ວຽກງານ, ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານ ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ, ການຄຸ້ມ ຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆບົນພື້ນຖານກົດໝາຍແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ;

18. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງດ້ານຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;ຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງສ້າງ, ບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ;

19. ນົດແຜນການເຄືອໄຫວ ລວມທັງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ງລວມເອົາແຜນປະຈຳເດືອນ, ງວດ, ປີ, 5 ປີ, ແຜນການໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນ ຍຸດທະສາດຂອງ ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ສ້າງແຜນລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງກະຊວງ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງລັດ ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກໍາ; ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ;

20. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນສາກົນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະ ນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ບໍລິຫານ, ສັງລວມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງີນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານ; ຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການເຄື່ີອນໄຫວວຽກງານ ຂອງກະຊວງ;

21. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.


ຂອບເຂດສິດ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ຕໍ່ລັດຖະບານ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ໃນທົ່ວຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງ;

2. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

3. ກວດກາດ້ານເຕັກນິກ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກຳ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍກົງ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4. ຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ; ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ;

6. ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນ, ມອບນາມມະຍົດ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃຫ້ບຳເນັດລາງວັນແກ່ບຸກຄົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການພັດທະ ນາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຕາມລະບຽບການທີ່ລັດວາງໄວ້;

7. ກວດກາ, ກວດການວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ແຈ້ງຕໍ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

8. ຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາແລະຈັດການຝຶກອົບຮົມ,ໃຫ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ນັກວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃນກອງ ປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ,ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານແລະ ການວັດແທກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

9. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄຳແນະນຳແລະແຈ້ງການເພື່ອຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;

10. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື,ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ,ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ ແລະ ຕາມການ ມອບສິດຂອງລັດຖະບານ;

11. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.


ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ;ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ,ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້ກຳລັງແຮງງານຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

2.ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ-ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ, 3ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະປະຈໍາປີ ຫຼືກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປົກກະຕິ;

4. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.


ວຽກງາຍບໍລິການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາຄານ 4 ຊັ້ນ,
alt

ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+85621) 213470
ແຟັກ: (+85621) 213472
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
ອີເມວ:
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress