Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home Location and role

ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເການເຄື່ອງໄຫວຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ


ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ອງການ;

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ;

3. ກົມກວດກາ;

4. ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື;

5. ກົມວິທະຍາສາດ;

6. ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

7. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;

8. ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

9. ກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕ໋ອນ;

10. ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ;

11. ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່;

12. ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ;

13. ສະຖາບັນ ການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ;

14. ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.


ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄື:

ຂັ້ນແຂວງປະກອບມີ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;

ຂັ້ນເມືອງປະກອບມີ:ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ:


alt


ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ:ວຕ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານແລະ ການວັດແທກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.


ໜ້າທີ່

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ, ມະຕິຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນິຕິກຳຂອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ;

2. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ;

3. ຄົ້ນຄວ້າຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

4. ສ້າງ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດ ຕະກຳ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະ ຖານ, ການວັດແທກ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ;

5. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນງານ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະໃຫ້ຄຳແນະນໍາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງ-ສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ