Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Home Department Institute of Science and Technology Management

ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 

                      

            

ຂໍ້ຕົກລົງ

          ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

       

        pdf button              


 


ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ


                               

                                        ທ່ານ ພິມພາ ອຸດທະຈັກ                

                                 ຫົວໜ້າ

                                                                        ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                                    


                                               

                                                 ທ່ານ ນ. ໂສດາ ລາຊາສີມມາ

                                                          ຮອງຫົວໜ້າ

                                  ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ     

                ທ່ານ ປອ. ສີພອນ ແສງສຸລິຈັນ

                         ຮອງຫົວໜ້າ

  ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

                      

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

 

ການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

 

             5.1.  ພະແນກ ສັງລວມ;

             5.2. ພະແນກ ພົວພັນຮ່ວມມື;

             5.3. ພະແນກ ຝຶກອົບຮົມ;

             5.4. ພະແນກ ວິຊາການ;

             5.5. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດ;


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ສຄວຕ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີການສິດສອນ, ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ໜ້າທີ່

ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະອຽດຂອງສະຖາບັນ;

3.ຄົ້ນຄວ້າ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮອງຮັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ;

4. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

5.ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ - ການສອນ, ວິທີການສິດສອນ, ຕໍາລາຝຶກອົບຮົມ ການຈັດພິມບັນດາປຶ້ມ, ເອກະສານວິຊາການ ແລະ ຮວບຮວມຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ;

6.ສ້າງລະບົບເຕັກນິກ ອຸປະກອນສື່ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ;

7. ຈັດຕັ້ງການຝືກອົບຮົມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ວຽກງານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງໆ.;

8.ຈັດກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບັນດາອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

9.ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ-ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຝຶກອົບຮົມທີ່ທັນສະໄໝ;

10.ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງກົນໄກ ການສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຕາມລະບຽບການເງິນ;

11. ຄຸ້ມຄອງ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະຊັບສິນ, ສ້າງ, ບໍລິການເອກະສານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

12. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

13.ຄຸ້ມຄອງນັກສຳມະນາກອນ, ນັກວິທະຍາກອນ, ອາສາສະໝັກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບການ ກຳນົດໄວ້;

14.ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນທາງດ້ານວິຊາການບັນທຶກການພົບປະ,ເຈລະຈາ, ເຊັນສັນຍາ, ບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ;

15.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາພະແນກ, ສູນ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ;

2. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລະກອນ ຂອງສະຖາບັນ;

3. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງສະຖາບັນ;

4. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ລະບຽບ, ບົດແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສະເໜີ, ໃບນຳສົ່ງ, ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາການ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງ - ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝືກອົບຮົມຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕາມ ການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກໍາມະການວິຊາການ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;

6. ຮຽກໂຮມ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງສະຖາບັນ;

7. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ຂອງສະຖາບັນ ຕາມລະບຽບຫລັກການ;

8. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຄໍາແນະນຳ, ບໍລິການວິຊາການ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

9. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ພ້ອມທັງວິເຄາະຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຄະນະນໍາກະຊວງ;

10. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ, ກັບບັນດາກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ,ສະຖາບັນ, ສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

11. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍ ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດວຽກແບບມີແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຖືເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລັດຖະບານກໍ່ຄືຂອງກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນທິດທາງ;

4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ທັງໝົດກົມເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກຳນົດການ ເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລະປອດໃສ.

 

ວຽກງານບໍລິການ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

    ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສະຖາບັນ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ14

    ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ
    ບ້ານ ດອນຕີ້ວ,ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621)
    ແຟັກ: (+85621)
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ: 
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

 


Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
 
realpornfilms.com
romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

mobilpornfilm
big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com