Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ສູນປະສານງານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

ສູນປະສານງານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ


ສູນປະສານງານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ


    ສູນປະສານງານຂໍ້ມູນ ຄວາມປອດໄພ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ແມ່ນສູນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະ ທາງດ້ານພັນທຸກຳ.

 

         ສູນປະສານງານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 20ຂອງ ອະນຸສັນຍາຄາກຕາເຈນາ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ທີ່ ສປປ ລາວໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ ວັນທີ 03ສິງຫາ 2004, ໂດຍມີຜົນສັກສິດ ວັນທີ 01ພະຈິກ 2004.

 

         ອົງກອນຮັບຜິດຊອບແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ອະນຸສັນຍາຄາກຕາເຈນາ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ແມ່ນ:

 

ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

14 ກມ, ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ, ບ້ານ ດອນຕິ້ວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 732207, ແຟັກ: 021 740630

ເວັບໄຊ: http://la.biosafetyclearinghouse.net/