Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ

ເວັບໄຊ໌ ຂອງພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ

Article Index
ເວັບໄຊ໌ ຂອງພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
All Pages

 

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.laonta.com.la
  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ    http://www.vkk.com.la
  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ  http://www.laoconsulting.com.la
  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ  http://www.planet.com.la
  ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 http://www.laopdr.com.la
  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ  http://www.plc.com.la
  ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່
 http://www.phongsavanhgroup.com.la
  ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 http://www.sky.com.la
  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.saysiriit.com.la
  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ    http://www.ari.com.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.apis.com.la
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  http://www.hp.com.la
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 http://www.latthakone-fc.com.la
  ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ  http://www.champalao.com.la
  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 http://www.pdc3.com.la
 http://www.phouthalavanh.com.la
 http://www.test.com.la