Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ແບບຟຼອມຕ່າງໆ ເອກະສານ ດາວໂຫຼດແບບຟອມຕ່າງໆ
Up

ດາວໂຫຼດແບບຟອມຕ່າງໆ

ຕາຕະລາງບັນຊີຈຳນວນພົນ ງວດ II ສົກປີ 2013-2014
doc-1.docx (26.91 kB)
ແບບຟອມ ການເກັບກຳສະຖິຕິຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
2012-2013.pdf (599.09 kB)ໃບຂໍອະນຸມັດ 1
ໃບຂໍອະນຸມັດ 2
ໃບຂໍອະນຸມັດ 3
ໃບຂໍອະນຸມັດ 4

pdf
ໃບກິດສຳພັນ ນຳໃຊ້ສະເພາະ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເທົ່ານັ້ນ

ໃບກິດສຳພັນ
ເອກະສານກອງປະຊຸມສຳມະນາ Open Source 15-8-2013
Application For Registration of Trademark
ແບບຟອມຂໍຂຶ້ນທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ແບບຟອມໃບຍົກຍ້າຍຊາວໜຸ່ມ ກວຕ ໄຟຣ໌ Word
ແບບຟອມໃບຍົກຍ້າຍຊາວໜຸ່ມ ກວຕ ໄຟຣ໌ Pdf
ຄູ່ມືແນະນຳການຂຽນ ແລະ ຮ່າງບົດສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສຳເລັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
Powered by Phoca Download