Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນ ການສຶກສາ

ເວັບໄຊ໌ ພາກສ່ວນຂອງ ການສຶກສາ

 

 ຊື່ບັນດາ ການສຶກສາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ມະຫາວິທະຍໄລ ແຫ່ງຊາດ  http://www.nuol.edu.la
  ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ 
 http://www.fe-nuol.edu.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.ljttc.edu.la
  ພະວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ
 http://www.lac.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ
 http://www.luangnumtha-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ
 http://www.luangprabang-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ 
 http://www.dongkhamxang-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ
 http://www.khangkhai-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
 http://www.bankeun-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
 http://www.savannakhet-ttc.edu.la

  ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍລິການດ້ານ IT ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 http://www.itsd.edu.la
  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ
 http://www.scmt.edu.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ
 http://www.ittc.edu.la
  ໂຮງຮຽນອີສເຕີນສະຕາ ສອງພາສາ
 http://www.esbs.edu.la
  ສະຖາບັນ ບໍລິຫານສາດ ສະຫວັນ
 http://www.sim.edu.la
  ພມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ
 http://www.psr.edu.la
  ສະຖານບັນການທະຄານ  http://www.bibol.edu.la
  ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
 http://www.uhs.edu.la
  ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
 http://www.lji.edu.la
  ສູນຝຶກອົບຮົມຄອມພິມເຕີ ພະພົມ  http://www.phaphom.edu.la

 

.......................................................................................................................

ພາກສ່ວນ ລັດຖະບານ   ພາກສ່ວນ ການສຶກສາ   ພາກສ່ວນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ   ພາກສ່ວນ ບໍລິການ   ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ   ຄະນະກໍາມະການ ອາຊຽນ