Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

                                                     

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ

ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
        ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ ສນຕ “ ແມ່ນການ ຈັດຕັ້ງ ໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 309 /ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການ ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຂົງເຂດນິເວດ ວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີເຄມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ. ໂດຍມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 5 ພະແນກ ແລະ 2 ສູນຄື: 1 ພະແນກ ສັງລວມ; 2 ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ; 3 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ; 4 ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ; 5 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັກທຸກຳ, ສູນບໍລິການນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ສູນສຶກສານິເວດ ວິທະຍາ ປາກຊັນ. ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007,ໂດຍມີໂຄງ ປະກອບການຈັດຕັ້ງ 4 ສູນຄື: 1 ສູນສັງລວມ; 2 ສູນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ; 3 ສູນນິເວດວິທະຍາ; 4 ສູນວິ ສະວະກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2010 ມີການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຊື່ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຈາກ ທັງໜົດ 4 ສູນ ຂ້າງເທິງມາເປັນ 3 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເລກທີ 1418/ສນຍ-ອວຕຊ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2010. ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ປອ. ນ. ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກ

ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 


ທ່ານ ຄຳ ນາມມີໄຊ
 ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

 

 

 ທ່ານ ຄຳແພງ ໂພທິຈິດໂຕ
  ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

ທ່ານ ນ. ສົມສະນິດ ບົວມິນີວົງ

ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

 

ທ່ານ ປອ. ໂກສົນ ໄຊພະກັດສາ

ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວິພາບ

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ 4 ສູນ ຄື:

                                  01. ພະແນກ ສັງລວມ
                           02. ພະແນກ ນິເວດວິທະຍາ
                           03. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
                           04. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄມີ
                           05. ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ

                           06. ພະແນກ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

                           07. ສູນ ສັດຕະວິທະຍາ

                           08. ສູນ ພິພິດຕະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ

                           09. ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີໄໝຊີວະພາບ

                           10.ູ ສູນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

 

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າສນຕສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ