Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ, ຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ທ່ານ ວຽງທອງ ອົງທະວີໄລ

ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

 

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ


ທ່ານ ນາງ. ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ທ່ານ ນາງ. ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

                   

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ:

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກປະກອບ 4 ພະແນກ 4 ສູນ ດັ່ງນີ້:

      1. ພະແນກ ສັງລວມ;

      2. ພະແນກ ມາດຕະຖານ;

      3. ພະແນກ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້;

      4. ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ;

      5. ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແຫ່ງຊາດ;

      6. ສູນວັດແທກ;

      7. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;

      8. ສູນຮອງຮັບແຫ່ງຊາດ

ຢູ່ບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນ ປະກອບມີໜ່ວຍງານ ຕາມພາລະບົດບາດໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງກົມ.

 


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກມວ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກ ງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ແມ່ແບບວັດແທກ, ການກວດທຽບ, ກວດຄືນເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ວຽກງານສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ກະ