Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ກົມວິທະຍາສາດ (ກວ)

ກົມ ວິທະຍາສາດ

 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ
pdf-icon


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ 

         ສະພາບຄວາມເປັນມາ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີຈຸດເລີ່ມ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊື່ງໃນເວລານັ້ນ ເອີ້ນຊື່ວ່າ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ຊື່ງນອນໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງວິຊາການ ຂອງຄະນະກຳມະການ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ແຫ່ງລັດ. ໃນເວລາຕໍ່ມາການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານມະຫາພາກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນກ້າວໆ ມາຮອດຊຸມປີ 1988 ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເປັນກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕສ ຫຼື STEA ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 68/ນຍ. ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ ໂດຍແຍກເອົາວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມອອກແລ້ວປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ອວຕຊ ຫຼື NAST ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 444/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007. ໃນເວລານັ້ນ, ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ນອນໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອວຕຊ ໂດຍໄດ້ມີຜົນງານປະກອບສ່ວນສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2010 ມາເປັນທິດທາງ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຫຼັ້ງຈາກນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ພຽງ 4 ປີ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ອີກຄັ້ງ. ໂດຍໄດ້ຍົກລະດັບ ຈາກອົງການໃນເມື່ອກ່ອນ ສ້າງຕັ້ງມາເປັນ ກະຊວງວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011ຈາກນັ້ນມາ ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ແຍກການເຄື່ອນໄຫວວຽກວີຊາການ ອອກເປັນ 2 ກົມວິຊາການໃຫມ່ ແລະ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ "ກົມວິທະຍາສາດ" ໃນປັດຈຸບັ