Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 

 

 

 

 ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ

ທ່ານ ນາງ ສຸພາລັກ ສີລາເພັດ

ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

           ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

                           2. ພະແນກ ສັງລວມ
                           3. ພະແນກ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງກົນຈັກ
                           4. ພະແນກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
                           5. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ
                           6. ພະແນກ ທ້ອງຖີ່ນ


 
          ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

ຕັ້ງແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຈພສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກຄະນະນຳກະຊວງ ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ວຽກງານນະໂຍບາຍ, ການຍ້ອງຍໍ, ວຽກງານເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ວຽກພັກວຽກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບ.

ໜ້າທີ່

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ;

2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ເປັນລະອຽດຂອງກົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ;

3. ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜ