Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ນິດຕິກຳ ດຳລັດ

                                                                                                                          
    
ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາ ດຳລັດ


ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ 362/ລບ 07/10/2014 ຍັງ
2

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

364/ນຍ 13/10/2014 ຍັງ
3 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ 290/ນຍ 02/09/2014 ຍັງ
4 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການອຸດໜູນການອອກລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກອາຍຸລຸ່ມຫ້າປີ 273/ລບ 19/08/2014 ຍັງ
5 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັ້ນກັນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ 267/ລບ 05/08/2014 ຍັງ
6 ການຍົກຍ້າຍຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 134/ສນຊ.ຫກ 08/07/2014 ຍັງ
7 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະທີ່ພົວພັນກັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳງຽບ 1 221/ນຍ 02/07/2014 ຍັງ
8 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ 194/ລບ 12/06/2014 ຍັງ
9 ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 434/ກຍ 10/06/2014 ຍັງ
10 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມ ກາເຟລາວ ຮອດປີ 2025 190/ລບ 09/06/2014 ຍັງ
11 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 167/ລບ 15/05/2014 ຍັງ
12 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການໂອນ, ແຍກ ແລະ ສ້າງຕັ້ງເມືອງໃໝ່ທີ່ຂື້ນກັບແຂວງ ໄຊສົມບູນ 364/ນຍ 27/12/2013 ຍັງ
13 ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 169/ປປທ 20/08/2013 ຍັງ
14 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ 165/ນຍ 07/05/2014 ຍັງ
15 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະບາງບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳມັງ 1 164/ນຍ 07/05/2014 ຍັງ
16 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ 159/ລບ 04/06/2013 ຍັງ
17 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 158/ລບ 04/06/2013 ຍັງ
18 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ 169/ລບ 19/06/2013 ຍັງ
19 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 220/ນຍ 28/08/2013 ຍັງ
20 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການພົວພັນ ຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ 24/ນຍ 15/01/2014 ຍັງ
21 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະທິການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 315/ນຍ 22/11/2013 ຍັງ
22 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະທິການ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກຮອດປີ 2020 29/ລບ 20/01/2014 ຍັງ
23 ເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດລະດູການຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ສັດປີກ H5N1, H5N2, H7N9 c]t H10N8 0106/ສທ 20/01/2014 ຍັງ
24 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກົມໃຫ່ຍເຕັກນິກ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 35/ນຍ 28/01/2014 ຍັງ
25 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກຳ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 289/ລບ 28/10/2013 ຍັງ
26 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະບາງບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳລີກ 1 36/ນຍ 28/01/2014 ຍັງ
27 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ 188/ນຍ 24/07/2013 ຍັງ
28 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ "ປະຕິບັດງານພິເສດຂອງລັດຖະບານ" ຊີ້ນຳ ວຽກງານຊອກຫາ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ ໃນປາງສົງຄາມ 93/ນຍ 17/03/2014 ຍັງ
29 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຍົກເວັ້ນສະເພາະບາງບັນຫາທີ່ຕິດ ພັນກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳຊັ້ນ 3 A 94/ນຍ 17/03/2014 ຍັງ
30 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ 137/ລບ 18/04/2014 ຍັງ
31 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະແຕ່ປີ 2014-2020 136/ນຍ 18/04/2014 ຍັງ
32 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 152/ນຍ 28/04/2014 ຍັງ
33 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍໂຮງໝໍເອກະຊົນ 151/ລບ 28/04/2014 ຍັງ
34 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນ  309/ນຍ  28/09/2011  07/03/2012  ຍັງ
35 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການຄວບຄຸມຢາສູບ 214/ນຍ 21/05/2012 ຍັງ
36 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ 228/ລບ 31/5/2011 ບັງ