Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
pdf-icon

 
ຄວາມເປັນມາຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 


ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

 ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຮັບຕຳແໜ່ງ 29/02/2012  ວັນປະກາດເປັນທາງການ 07/03/2012

ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ
ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

  nived
ທ່ານ ພິມພາ ອຸດທະຈັກ

 ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 0003

ທ່ານ..........
  ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

                   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
                           ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

                           1. ພະແນກສັງລວມ
                           2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
                           3. ພະແນກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາຍໃນ
                           4. ພະແນກຮ່ວມມືລະຫ່ວາງປະເທດ
                           5. ພະແນກອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
                           6. ພະແນກປະເມີນຜົນ

                   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
                             Organization Chart

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື Department of Planing and Cooperation

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
    
ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກຜຮ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011,  ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 0837/ກວຕ, ລົງວັນ ທີ 21 ທັນວາ 2011.


ໜ້າທີ່
1.ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຂອງກະຊວງ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ເປັນ ໂຄງການ ສະເພາະ ຂອງກົມ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2.ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ແລະ ຮ່າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
3.ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງສະຫລຸບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກະຊວງ ຊາບ ເປັນປົກກະຕິ;
4.ເກັບກຳ, ສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເອກະສານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ແຜນການ, ລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
5.ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງເປັນເສນາ ທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມ ແລະ ຮ່າງແຜນການ, ແຜນລົງທຶນ ແລະ ແຜນຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
6.ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງເປັນ ເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ, ສັງລວມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ, ແຜນ ລົງທຶນ ແລະ ແຜນຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
7.ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະປະກອບຄວາມເຫັນ ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
8.ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນ ທາງດ້ານ ເນື້ອໃນຕໍ່ ການພົບປະ, ການປະຊຸມ, ການເຈລະຈາ, ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ເອກະສານ ຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກ ຕາມການ ມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;
9.ສຶກສາອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ ວາງອອກ;
10.ຄຸ້ມຄອງ ວັດຖຸປຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງກົມ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງ ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11.ປະຊຸມສ່ອງແສງພາຍໃນກົມ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ພ້ອມທັງລາຍງານ ໃຫ້ກະຊວງ ຊາບ ເປັນປົກກະຕິ;
12.ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວາຍ ເອົາການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົງເຂດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
13.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.
ຂອບເຂດສິດ
1.ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫລື ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ;
2.ສະເໜີບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປົດຕຳແໜ່ງ, ໃສ່ວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກ ງານຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກົມ;
3.ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ ແລະ ໜັງສືລັດຖະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື ຕາມການມອບ ໝາຍ ຂອງກະຊວງ;
4.ຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ, ລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;
5.ປະສານເອົາບົດສະຫລຸບ, ລາຍງານ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ລົງທຶນ, ຮ່ວມມື ແລະ ວຽກງານ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ຕໍ່ກະຊວງ;
6.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ແລະ ອະນຸມັດ ຈາກ ກະຊວງ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7.ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເຂົ້າໃນ ຂົງເຂດວຽກງານຂອງກະຊວງ;
8.ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;
9.ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມການມອບສິດ ຂອງ ກະຊວງ;
10.ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ.

 

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
1.ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານ ຢ່າງ ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ ລະໄລຍະ; ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2.ເຮັດວຽກງານ ມີການຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ ຜົນເສຍ, ຜົນໄດ້ ພ້ອມທັງປະຕິບັດ ລະບອບລາຍງານສ່ອງແສງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
3.ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍຖືເອົາແນວທາງຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງ ສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງໃນຂົງ ເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນທິດທາງ;
4.ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະນຳກົມ, ໂດຍມີ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຄະນະພະແນກ ເພື່ອສະຫລຸບ-ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.


ວຽກງານບໍລິການ


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
    ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 134
    ແຟັກ: (+85621) 213472
    ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    ອີເມວ:  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
    ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

DSC 0159

ເບິ່ງແຜນທີ່

 ໂຄງກາານ ຕ່າງໆຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື